کامل ترین مجموعه آثارپژوهشی؛مقاله،تألیف،ترجمه....استاددکترسیدمرتضی حسینی شاهرودی

 عناوین آثارتکمیل شده است بزودی اصل مقالات و....بارگزاری خواهدشد خواهشمنداست باراهنمایی های لازم درتکمیل این مجموعه سهیم باشید

مجموعه آثارپژوهشی استاددکترسیدمرتضی حسینی شاهرودی (براساس سال انتشار) 

مقاله ها :

 

 

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ چاپ

نشریه

ملاحظات

نگارش/

ترجمه

قابلیت دانلود

1

کثرت گرایی دینی در بوته نقد

1380

مجله تخصصی- دانشگاه علوم اسلامی رضوی

+

2

بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی

پائیزوزمستان 1380

نشریه دانشکده الهیات مشهد-ش 53و54

+

3

نقد گمانه های دکتر نصر حامد ابوزید

1381

جستار پیش شماره اول

ندارد

4

اخلاق و واقعیت

اسفند1381

نامه مفید، شماره 34

+

5

بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی

بهار1382

مطالعات اسلامی- ش 59

+

6

معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی

بهاروتابستان 1382

الهیات وحقوق

ندارد

7

مراتب معارف الهی

آذر1382

کیهان فرهنگی ش 206

+

8

اخلاق و نسبیت

زمستان1384

الهیات و حقوق- ش18

+

9

مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان

تابستان 1385

خردنامه صدرا - ش44

+

10

برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا

پائیزوزمستان 1385

نامه حکمت ش8

+

11

تأملی در آرای هایدگر و گادامر

1386

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش22

+

12

تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی

1386

مجله تخصصی-دانشگاه علوم اسلامی رضوی

+

13

دوتقریرازبرهان جهان شناختی در مغرب زمین

1387

فلسفه و کلام ش 2/81

+

14

بررسی تطبیقی وحدت وجودازدیدگاه ابن عربی واسپینوزا

پائیز1387

الهیات وحقوق- ش 29

+

15

اینهمانی شخصی

زمستان 1387

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش29

+

16

تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا

1388

کلام اسلامی- ش 69

+

17

رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کامل

1388

فلسفه و کلام ش 83

+

18

وحدت جهان

1388

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز- ش 31

+

19

برهان حدوث در مغرب زمین

بهاروتابستان 1388

مطالعات اسلامی ش 2/82

+

20

بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت

پائیز 1388

آموزه های فلسفی- کلامی

+

21

چیستی نفس و رابطه آن با بدن ازدیدگاه سهروردی وکانت

1389

آموزه های فلسفه اسلامی ش 9

+

22

ذهن از منظر ابن سینا

1389

فلسفه و کلام ش2/84

+

23

الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن

بهار1389

آینه معرفت-ش 22

+

24

برهان جهان شناختی کلامی درمغرب زمین

پائیزوزمستان 1389

فلسفه و کلام ش 2/85

+

25

رابطه بین حمل اولی ذاتی و شایع صناعی ملاصدرا و قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت

زمستان 1389

آینه معرفت ش 25

+

26

اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی

1390

پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت ش 17

+

27

بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه

1390

علوم قرآن و حدیث ش 86

+

28

تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

1390

الهیات تطبیقی ش 6

+

29

تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

1390

فلسفه دین ش 11

+

30

رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی

1390

تحقیقات علوم قرآن و حدیث-ش15

+

31

شهود در فلسفه، استدلال در عرفان

1390

فلسفه و کلام- ش 2/86

+

32

نظریه تباین بالذات وجودها

بهار1390

خردنامه صدرا ش63

+

33

روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی

زمستان 1390

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش 41

+

34

تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی

1391

فلسفه و کلام ش 88

+

35

زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن‌عربی

1391

پژوهشنامه عرفان ش 6

+

36

سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا

1391

فلسفه و کلام - ش 89

+

37

مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی

1391

تحقیقات علوم قرآن و حدیث - ش 17

+

38

تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی

بهار1391

ذهن ش 49

+

39

رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهین

بهاروتابستان 1391

فلسفه دین

+

40

بررسی دلایل قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا، محقق طوسی و فخررازی

تابستان 1391

خردنامه صدرا ش 68

+

41

بررسی دلایل وجودشناختی الاهیات سلبی

تابستان 1391

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش 43

+

42

بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبی

پائیزوزمستان1391

نامه حکمت- ش20

+

43

بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان

زمستان 1391

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش 45

+

44

بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی

1392

فلسفه و کلام ش 90

+

45

تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل

1392

آینه معرفت ش 35

+

46

نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک

بهاروتابستان 1392

آموزه های فلسفه اسلامی ش12

+

47

بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

تابستان 1392

فلسفه دین ش 2

+

48

رابطه زبان دین و صدق

تابستان 1392

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش 47

+

49

بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت

پائیز1392

قبسات ش 69

+

50

بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان

پائیز 1392

پژوهش های اعتقادی کلامی ش 11

+

51

نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی

پائیز1392

قبسات ش69

+

52

بررسی تطبیقی وحدت انسان وجهان درفیزیک وعرفان

پائیزوزمستان1392

افلسفه وکلام ش 91

+

53

بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

پائیزوزمستان1392

الهیات تطبیقی ش 10

+

54

ذهن وتأثیرات بی واسطه آن ازنظرملاصدرا

پائیزوزمستان1392

حکمت صدرایی

+

55

رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی

زمستان 1392

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش 49

ندارد

56

نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا

بهار1393

فلسفه دین

+

57

علم حضوری ازدیدگاه سهروردی وملاصدرا

بهاروتابستان 1393

حکمت صدرایی

+

58

وحدت وجود از نگاه ملاصدرا

تابستان 1393

خردنامه صدرا ش 76

ندارد

59

Seal of the prophets from two perspective, Qeysari And Seyed Heydar e Amoli

Volume (2), No (6), Year (2014-1)

Journal of Social Issues & Humanities

NO

60

Study about the place of epistemology of observation in personal and attainment knowledge

Volume (2), No (7), Year (2014-5)

Journal of Social Issues & Humanities

NO

61

بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی وزکریای رازی

بهاروتابستان 1393

آموزه های فلسفه اسلامی ش 14

+

62

مسأله اتحادعاقل ومعقول درچنبره تعالی تفکرسینوی

پاییزوزمستان1393

پژوهش های هستی شناختی

+

63

تبیین نظریه انکشاف درحکمت متعالیه

زمستان1393

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش 53

+

64

جایگاه هستی شناختی فیض منبسط درحکمت متعالیه

پاییزوزمستان1393

حکمت صدرایی

+

65

بررسی تحلیلی نظرعلامه طباطبایی درباره قضاوقدر

بهاروتابستان 1394

آموزه های فلسفه اسلامی ش16

+

کتاب ها :

ردیف

عنوان کتاب

تاریخ چاپ

ناشر

ملاحظات

تألیف/ترجمه

قابلیت دانلود

1

آشنایی با عرفان اسلامی

1384

تألیف

ندارد

2

تعریف و خاستگاه دین

1383

آفتاب دانش

تألیف

ندارد

3

کوی نیک نامان

1382

آفتاب دانش

تألیف

ندارد

4

انسان شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطین

1381

تألیف

ندارد

5

نظام تربیتی اسلام

1361

پ‍‍‍ژوهش هاي نو

تألیف

ندارد

6

ساختار سیاسی اسلام

1362

پ‍‍‍ژوهش هاي نو

تألیف

ندارد

7

سفر به خاور دور

1363

پ‍‍‍ژوهش هاي نو

تألیف

ندارد

8

نظام اقتصادی اسلام

1364

پ‍‍‍ژوهش هاي نو

تألیف

ندارد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت