کامل ترین مجموعه آثارپژوهشی؛مقاله،تألیف،ترجمه....استاددکترمحمدکاظم علمی سولا

عناوین آثارتکمیل شده است بزودی اصل مقالات و....بارگزاری خواهدشد خواهشمنداست باراهنمایی های لازم درتکمیل این مجموعه سهیم باشید

مجموعه آثارپژوهشی استاددکترمحمدکاظم علمی سولا (براساس سال انتشار) 

مقاله ها :

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ چاپ

نشریه

ملاحظات

نگارش/

ترجمه

قابلیت دانلود

1

نظریه و سنت های پژوهشی نوشته Larry Lauden

1371

فصلنامه دانشگاه انقلاب ، شماره 97

ترجمه

2

تاریخ و فلسفه علم نوشته کری لاودن

تابستان و پاییز 1372

فصلنامه دانشگاه انقلاب، شماره 98 و 99

ترجمه

3

هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن

1385

مطالعات اسلامی- ش 71

+

4

محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه

تابستان 1387

آینه معرفت- ش 15

+

5

بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری

1387

مطالعات اسلامی- ش 81

+

6

Ricoeur s Philosophy of the Social Sciences in Hermeneutical Philosophical Tradition

تابستان 1388 (2009)

دانشگاه شیراز ش 31

+

7

مبانی فیزیکی یا متافیزیکی در ایجاد احکام تجربی از دیدگاه منطق ارسطو، هیوم، کانت

1389

پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت- ش 4

8

هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدگرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه

پاییز و زمستان 1389

مطالعات اسلامی ش1/85

+

9

بررسی امکان دسترسی به نیات مولف نقدی بر هرمنوتیک قصدی ستیزی و نظریه مرگ مولف

1390

فلسفه و کلام- ش85

+

10

بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی

1390

الهیات تطبیقی- ش 5

+

11

تطابق ذهن و عین در معرفت شناسی صدرایی و کانتی, آینه معرفت

1390

آینه معرفت - ش 25

+

12

قضایای وجودی از دیدگاه ملا صدرا

1390

فلسفه و کلام اسلامی-مقالات و بررسی ها- ش 2

13

اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون

1391

قبسات- ش 62

+

14

بررسی تطبیقی اتحاد عاقل ومعقول در فلسفه ملا صدرا و وحدت استعلایی نفس در فلسفه کانت

1391

خردنامه صدرا- ش 69

+

15

بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری

1391

فلسفه و کلام - ش 83

+

16

حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطون

1391

فلسفه دین- ش 1

+

17

مساله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آراء ابن سینا و شیخ اشراق

1391

مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانش 13

+

18

بررسی خاستگاه قبض و بسط در دیوان شمس

1392

مطالعات عرفانی ش 7

+

19

تأثیر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بر مولوی در ساحت قبض و بسط

1392

پژوهشنامه عرفان ش 14

+

20

پیوند دین و فلسفه در اندیشه فارابی

1392

پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت - ش 1

+

21

پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

1392

قبسات - ش 66

+

22

ترانسندانس: معنای اسمی، معنای فعلی

1392

پژوهش های علم و دین ش 7

23

جایگاه امکان فقری در مبحث علیت و سازگاری یا عدم سازگاری آن با تشکیک یا وحدت شخصی وجود

1392

الهیات تطبیقی- ش 9

+

24

نظریة ملاصدرا و کانت دربارة هلیات بسیطه

1393

آینه معرفت ش 37

+

25

نقد نظریه ی ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون

1392

قبساتش 67

+

26

نگاه وجودی ملاصدرا به علم

1392

نگاه وجودی ملاصدرا به علمش 3

+

27

هرفردی در آگاهی از خودش خطاناپذیر است؛ تحلیل و نقد تبیین دکارتی لاک در باره این باور و ارائه ی تبیینی بدیل مبتنی بر آموزه ی ویتگنشتاین متأخر

1392

حکمت و فلسفهش 7

28

بررسی مسأله تشکیک خاصی در اندیشه میرفندرسکی با نگاهی بر آرای صدر المتألهین

1393

حکمت معاصر ش 9

+

کتاب ها :

ردیف

عنوان کتاب

تاریخ چاپ

ناشر

ملاحظات

تألیف/ترجمه

قابلیت دانلود

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت