کامل ترین مجموعه آثار پژوهشی؛ مقاله، تألیف، ترجمه.... استاد دکتر علی حقی

 عناوین آثارتکمیل شده است بزودی اصل مقالات و....بارگزاری خواهدشد خواهشمنداست باراهنمایی های لازم درتکمیل این مجموعه سهیم باشید

مجموعه آثارپژوهشی استاددکتر علی حقی (براساس سال انتشار) 

مقاله ها :

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ چاپ

نشریه

ملاحظات

نگارش/ترجمه

قابلیت دانلود

1

عرفان و عقل بشری

پنجم

کیهان فرهنگی شماره 1

ترجمه

ندارد

2

ماشین جهانی نیوتنی

ششم

کیهان فرهنگی شماره 9

ترجمه

ندارد

3

معرفت و الهیات قدیس بونا و نتورا

1369

کیهان اندیشه شماره 32

ترجمه

ندارد

4

اوگوستین

1369

کیهان اندیشه شماره 34

ترجمه

ندارد

5

روان شناسی عرفان

1370

فصلنامه فرهنگ شماره 4

ترجمه

ندارد

6

آیا تاریخ میتواند علم باشد

بهاروتابستان1371

مطالعات تاریخی

نگارش

ناقص

7

کتاب شناسی گزیده ترجمه های انگلیسی قرآن کریم

1372

فصلنامه مترجم شماره 10

ترجمه

ندارد

8

فلسفه دکارت

1373

کیهان اندیشه شماره 53

ترجمه

ندارد

9

آنسلم و برهان وجودی

تابستان 1374

نشریه دانشکده الهیات شماره 30

ترجمه

ناقص

10

درآمدی به فلسفه علم

1376

نشریه دانشکده الهیات - مشهد

ترجمه

ناقص

11

دین و اخلاق

بهار و تابستان 77

پژوهشهای قرآنی شماره 13 و 14

نگارش

+

12

درآمدی به فلسفه اخلاق

1377

مجله کیهان سال هشتم (شماره 4)

ترجمه

ندارد

13

فلسفه علم

پاییز و زمستان 77

مطالعات اسلامی ش41 و 42

ترجمه

ناقص

14

درآمدی بر پدیدار شناسی هوسرل

1378

فصلنامه مفید شماره 19

نگارش

ندارد

15

علیت در فیزیک جدید

1379

مطالعات اسلامی- ش49 و 50

نگارش

+

16

وجود و ماهیت در فلسفه توماس آکونیاس

1379

فصلنامه مفید شماره 22

نگارش

ندارد

17

در استان جانان- پژوهشی در سلوک فکری و معنوی کی یرکگور و مولوی

زمستان 1379

نامه مفید ش 24

چکیده

+

18

فلسفه تحلیلی

1380

نامه میبد

ترجمه

+

19

فلسفه تحلیلی چیست و چرا باید به آن بپردازیم

1380

فصلنامه مفید سال اول شماره دوم

ترجمه

ندارد

20

درآمدی بر روش شناسی علوم تجربی

بهار و تابستان 81

پژوهش های فلسفی-کلامی- ش 11و 12

نگارش

+

21

بررسی روزه در فرهنگ جوامع و ادیان آسمانی

1381

نگاه حوزه شماره 87 -16

ترجمه

ندارد

22

تاریخ فلسفه دین

1381

فصلنامه اندیشه حوزه

ترجمه

ندارد

23

در آمدی بر فلسفه اخلاق - فلسفه اخلاق افلاطون

1381

نگاه حوزه شماره 87 -16

ترجمه

ندارد

24

سنت قرارداد اجتماعی (ویل کیم لیکا)

1381

فصلنامه اندیشه حوزه

ترجمه

ندارد

25

فلسفه دین (استامپف)

1381

فصلنامه اندیشه حوزه

ترجمه

ندارد

26

فلسفه دین (وایرنگا)

1381

فصلنامه اندیشه حوزه

ترجمه

ندارد

27

لیبرالیسم (جرمی والدرون)

1381

فصلنامه اندیشه حوزه

نگارش

ندارد

28

مرور مراحل سه گانه پدیدارشناسی هوسرل

1381

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ش4 و 5

نگارش

ناقص

29

مسائل فلسفه دین

1381

اندیشه حوزه

ترجمه

+

30

گذر از روش شناسی علم به روش ستیزی علم

تابستان1381

مطالعات اسلامی- ش 56

نگارش

+

31

اخلاق نیکوماخوس ارسطو

پاییز و زمستان 81

پژوهش های فلسفی-کلامی- ش 14

ترجمه

+

32

دین و معرفت شناسی

مردادتا آبان 1382

اندیشه حوزه سال نهم ، شماره اول و دوم

ترجمه

ندارد

33

فلسفه علم و نسبت آن با علوم اجتماعی

مردادتا آبان 1382

اندیشه حوزه سال نهم ، شماره اول و دوم

ترجمه

ندارد

34

علم ، عقل ، دین

1387

کتاب ماه دین - ش 133 و 134

ترجمه

ناقص

35

گالیله، علم، کلیسا

1387

پژوهش های فلسفی-کلامی- ش 36

نگارش

+

36

مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم

1388

مطالعات اسلامی

نگارش

+

37

تاریخی گری: ارزیابی و نقد آن

1389

نامه تاریخ پ‍ژوهان- ش22

نگارش

+

38

عینیت تاریخی نگرشی مقایسه ای

1389

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا- ش 143

نگارش

+

39

غزالی؛ سیراوازفقیه متکلم پرآوازه معارضه جوبه عارف وارسته انزواجو

1389

مجموعه مقالات غزالی پژوهی

مجموعه مقالات

+

40

نقش اسطوره در تاریخ

1389

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا- ش 149

نگارش

+

41

پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی

زمستان 1389

الهیات تطبیقی ش 4

نگارش

+

42

تبیین نسبت اندیشه های دینی کر کگور به دیدگاه های دینی هگل

1390

پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت

نگارش

+

43

معرفت شناسی تجربه دینی

1390

کتاب ماه دین ش 166

ترجمه

+

44

بررسی دیدگاه کارل بارت در باب الاهیات نو ارتودکسی

1391

اندیشه دینی-دانشگاه شیراز ش4

نگارش

ندارد

45

تبیین غایت شناسی در زیست شناسی ارسطو

1391

فلسفه و کلام ش 2/88

نگارش

+

46

درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى

1391

علوم قرآن و حدیث ش 88

نگارش

+

47

مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملا صدرا

1391

حکمت صدرایی ش 1

نگارش

+

48

تبیین در علوم طبیعی

1392

فلسفه و کلام ش90

نگارش

+

49

وجوه اشتراک و شباهت در دیدگاه های معرفت شناختی ملاصدرا و هوسرل

1392

آموزه های فلسفه اسلامی ش 12

نگارش

+

50

Jung,s conception of God and Religion

2012-3

Hekmat Quarterly Journal

نگارش

ندارد

کتاب ها :

ردیف

عنوان کتاب

تاریخ چاپ

ناشر

ملاحظات

تألیف/

ترجمه

قابلیت دانلود

1

نظریه شناخت کانت؛ هارتناک

1376

انتشارات علمی و فرهنگی

ترجمه

ندارد

2

علم و جامعه ؛ آلن . ج اسمیت

1377

موسسه انتشارات شرکت به نشر آستان قدس رضوی

ترجمه

ندارد

3

فلسفه علم ؛ نیکلاس کاپالدی

1377

انتشارات سروش

ترجمه

ندارد

4

اندیشه های کلامی علامه حلّی،زابنیکه اشمیتکه،

1378

بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

ویرایش

ندارد

5

انسان و طبیعت در رنساس؛ آلن .جی دیباس

1378

موسسه انتشارات شرکت به نشر آستان قدس رضوی

ترجمه

ندارد

6

تحول ممکن انسان ؛ پی . دی. آسپنکی

1378

انتشارات سروش

ترجمه

ندارد

7

بنیان های فلسفه؛ نایجل واربرتون

1379

موسسه سروش و اهل قلم

ترجمه

ندارد

8

الهیات ناظر به همه ادیان ،گلین ریچاردز

1380

مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

ویرایش

ندارد

9

درآمدی بر پدیدار شناسی در علوم زیستس با منسفلد بیکمن

1381

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ویرایش

ندارد

10

سه چالش با اخلاق؛ جمیز پی استربا

1382

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

ترجمه

ندارد

11

روش شناسی علوم تجربی پژوهشی تطبیقی ، تاریخی، انتقادی

1384

انتشارات سعاد

ترجمه

ندارد

12

ترجمه 11 مقاله از دایره المعارف تاریخ مفاهیم

1385

ترجمه

ندارد

13

مشارکت در ترجمه 17 مدخل از فرهنگ اندیشه ها

1385

انتشارات سعاد

ترجمه

ندارد

14

نظریه های امروزی شناخت: جان پولاک وجوزف کراز

1385

انتشارات بوستان قم

ترجمه

ندارد

15

علم ، عقل، دین: درک استینزبی

1386

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ترجمه

ندارد

16

جستارهایی در فلسفه علم (1)

1387

انتشارات بوستان کتاب

تالیف

ندارد

 17
ربط علم طبیعی به الاهیات، نوشته آستین  1394 انتشارات نشرعلم

ترجمه

ندارد
18 جان لاک، نوشته گرت تامسون
1394 انتشارات نگاه معاصر
ترجمه ندارد

 

دیدگاه‌ها   

0 # هتل های مشهد 1393-11-05 18:21
وبسایتتان بسیار عالی است .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # علی حقی 1395-03-16 08:51
سلام آقای یزدان بخش گرامی و سپاس از زحمتی که متقبل شدید و آثار اساتید را ضبط و ربط می کنید.دوکتاب دیگر از من منتشر شده است:1.ربط علم طبیعی به الاهیات،نوشته آستین، ناشر نشر علم، سال 1395
2.جان لاک،نوشته گرت تامسون، ناشر نگاه معاصر،
1395
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # علی اصغریزدان بخش 1395-03-23 19:31
باسلام لطف فرمودید استادبزرگوار ...اطاعت امرشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت