آزمون اخلاق اسلامی(یزدان بخش)تیرماه 87

تذكر:آزمون نمره منفي ندارد                      وقت 40دقیقه 

1- کدام گزينه معناي «خُلق» مي باشد ؟

الف: سرشت و نيروي باطني انسان                ب: سرشت و نيروي باطني موجودات

ج: سرشت و نيروي بيروني انسان                  د: سرشت و نيروي بيروني موجودات

2- كدام گزينه معناي« خَلق» مي باشد ؟

الف: شكل قابل درك با چشم باطن                  ب: شكل غير قابل درك

ج: شكل قابل درك با چشم ظاهر                    د: شكل قابل درك

3- كدام گزينه در تعريف علم اخلاق جايندارد ؟

      الف: شناخت صفات خوب و بد                    ب: شناخت مصاديق خوب و بد

      ج: شناخت حقيقتِ مفاهيم اخلاقي                   د: شيوه تحصيل خوبي و بدي

4- كدام گزينه « موضوع علم اخلاق » است ؟

الف: نفس انساني       ب: رفتار انساني        ج: تحقق كمال       د: آراستگي انسان

5- پاسخ به سؤال « منشأ و ملاك صدق و كذب قضاياي اخلاقي چيست ؟ » در كدام گزينه مورد بحث قرار مي گيرد ؟

الف : علم اخلاق      ب : اخلاق كاربردي    ج : سلوك اخلاقي    د : فلسفه ي اخلاق

6- « پرورش دادن استعداد هاي شي » تعريف لغوي كدام گزينه است؟

الف : تربيت      ب : تعليم          ج : آموزش       د : رشد

7- كدام گزينه تقسيم اوليه  و عمده اخلاق است؟

الف : نظري - عملي               ‌       ب : علمي –غيرعلمي           

 ج : علمي –فلسفي                      د : تئوري –كلاسيك

8-  با گزينه مناسب تكميل كنيد : « موضوعِ علمِ ......... قواعد كلي و الزام آور اجتماعي است كه اجراي آن از سوي دولت و قدرت حاكم تضمين شده است.»

الف : اخلاق          ب : حقوق             ج : عرفان             د : علوم تربيتي

9- كدام گزينه صحيح نيست؟

الف : مرادازمسئوليت اخلاقي ، مسئوليت دربرابر خداوند است.

ب : احكامي از فقه كه تحت عناوين صحت و بطلان ذكر مي شود ماهيت اخلاقي دارند.

ج : عرفان عملي روابط و وظايف انسان را با خود ، جهان و خدا بيان مي كند.

د : قلمرو علم اخلاق بسيار وسيع تر از معرفي ابزارهاي تربيت است.

10- « قدرت طلبي » و « عالِم دوستی» به ترتيب ازكدام گروه ارزشهاي مورد تمايل انسان مي باشند؟

الف: عاطفي- اقتصادی                ب: زيستي–هنری     

 ج: عقلاني- عاطفی                    د: اجتماعي- عقلانی 

 

11-  كدام گزينه از مكتبهاي عمده اخلاقي  نمي باشد؟

الف: اخلاق فيلسوفانه      ب: اخلاق عارفانه        ج: اخلاق عقلي        د: اخلاق نقلي

12- كدام گزينه بيانگر نوعي مٌشرب اخلاقي است كه « ازاعتدال وحدوسط ودوري از افراط و تفريط صحبت مي كندوچگونگي اعتدال قوارا مورد بحث قرار مي دهد؟»

الف: اخلاق فيلسوفانه       ب: اخلاق عارفانه        ج: اخلاق عقلي       د: اخلاق نقلي

13- دركدام مَشرب اخلاقي «  نقطه شروع وپايان اخلاق چندان مشخص نيست واصولاً چيزي به نام نظام اخلاقي در آن مشاهده نمي شود؟»

الف: اخلاق فيلسوفانه       ب: اخلاق عارفانه        ج: اخلاق عقلي       د: اخلاق نقلي

14- كدام گزينه بيانگر دو اصلي است كه اخلاق مسيحيت برآن استواراست؟

الف: تهذيب نفس - آمرزش               ب: تثليث - گذشت         

ج: آمرزش - تثليث                        د: گذشت –تهذيب نفس 

15- با گزينه مناسب تكميل كنيد: « نيچه معتقداست حقيقتي بجز..........وجودندارد ودو اخلاق داريم ، اخلاق آزادگان و اخلاق بردگان.»

الف: ثروت                 ب: قدرت                ج: علم                 د: لذت 

16- كدام گزينه بيانگر مكتبي اخلاقي است كه محور آن مبارزه ومجاهده بانفس است؟

الف: اخلاق فيلسوفانه        ب: اخلاق عارفانه       ج: اخلاق عقلي      د: اخلاق نقلي

17- كدام گزينه از شاخصهاي اصلي روش اخلاقي مقبول نمي باشد؟

الف: ارائه نظام جامع اخلاقي –تأكيدبر مطابقتِ مباحث با كتاب وسنت  

ب: استفاده از تجربيات پيشگامان تهذيب اخلاق –توجه به ابزار تربيت اخلاقي

ج: توجه به وضعيت مخاطبان در بكاربستن دستورهاي اخلاقي–سعي در استخراج فروع اخلاقي      

د: تبيين ديدگاه اسلام در حوزه هاي رفتاري–ارائه تفسيري معتدل وهماهنگ از مفاهيم اخلاقي      

18- كدام گزينه بترتيب بيان كننده نوع ارزش در « زيبائي يك منظره » و « پول وثروت » مي باشد؟

الف: ابزاري - ذاتي                    ب: ذاتي -  ابزاري                      

ج: ذاتي- ذاتي                            د:  ابزاري - ابزاري          

19- با گزينه مناسب تكميل كنيد: « بطوركلي باتوجه به تعاليم اسلامي اصول اخلاقي..........است.

الف: مطلق           ب: نسبي              ج: متغير               د: مادي 

20- كدام گزينه بيانگر مبدأ پيدايش بحثِ « نسبيت يا عدم نسبيت در اخلاق » است؟

الف: ايران باستان      ب: يونان باستان        ج: قرون وسطي‏‎ْ        د: مشرق زمين

 

21- كدام گروهمعتقدند:« اتفاق نظرها در باره ارزش يك چيزمربوط به جنبه خارجي آن واختلاف نظرها به جنبه ذهني آن باز مي گردد.»؟

الف: ذهن گرايان         ب: عين گرايان       ج: رابطه گرايان        د: عمل گرايان 

22- عبارتِ ذيل بيانگرعقايد كدام مكتب است؟ « اصول وگزاره هاي اخلاقي وابسته به هيچ امري خارج ازذات موضوعات اخلاقي وآثارونتايج واقعي آنهانيستند.»

الف: مطلق گرايي اخلاقي           ب: نسبيت گرايي اخلاقي                

ج: آنارشيسم اخلاقي                  د: بنيادگرايي اخلاقي          

23- كدام گزينه مربوط به نسبيت گراياني است كه معتقدند: « فضيلت يا رذيلت بودن يك صفت يا رفتار، بستگي به نقش وكاركرد آن نسبت به ايجاد برابري وتساوي مادي در بين انسان ها وتوزيع برابر امكانات دارد؟

الف: نسبيت گرايي فرهنگي                ب:  نسبيت گرايي جامعه شناختي     

ج:  نسبيت گرايي ماترياليستي             د: نسبيت گرايي زيست شناختي

24- كدام گزينه از پيامدهاي ويرانگر«  نسبيت گرايي اخلاقي » نمي باشد؟

الف: بي ثمري احكام اخلاقي             ب:برابري خدمتكاران وخيانتكاران             

ج: نفي شكاكيت اخلاقي                   د: سلب مسئوليت

25- كدام گزينه از دلايل مطلق گرايي در اخلاق است؟

الف: ضرورت ترسيم اخلاق پايدار           ب: تبيين اصول مهم اخلاقي        

ج: نفي كمال وجاودانگي دين                  د: تحسين وتقبيح ارزشها

26- با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: « ازمنظر كتاب وسنت رابطه وتأثير اعمال اختياري انسان برروح وشخصيت واقعي انسان امري..........است.

الف: اعتباري وقراردادي        ب: ملموس          ج: محتمل       د: حقيقي و عيني

27- كدام گزينه پاسخ مناسبي براي اين سئوال نمي باشد؟

« اگراصول اخلاقي جاودانه اند استثناها چه تفسير وتوجيهي دارند؟» 

الف: احكام اخلاقي در واقع استثنا ندارند.                       

ب: فعل ورفتار اخلاقي غيراز خوي وخصلت اخلاقي است.   

ج: اصول اخلاقي استثنا ندارند.                                   

د: رفتار اخلاقي تفسير اصول اخلاقي است.

28- حضرت علي (ع) مي فرمايند: « بهترين خصلت هاي زنان بدترين خصلت هاي مردان است......»؛كدام گزينه از اين خصلت ها نمي باشد؟

الف: ترسو بودن         ب: تملق گويي            ج: بخيل بودن         د: تكبر

29- كدام گزينه از عناصر لازم براي يك عمل خوب و ارزشمند اخلاقي  نمي باشد؟

الف: عناصرفاعلي       ب: عناصرعيني        ج: عناصرفعلي     د: عناصرارزشي

30-  با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: « منظوراز .......... اعمال ورفتاري است كه از انسان صادر مي شود ولي اختيار او هيچ مدخليتي در پيدايش آنها ندارد همانند نفس كشيدن آدمي.»

الف: جبر اخلاقي        ب: جبر فلسفي        ج: جبرحقوقي       د: جبر روانشناختي 

 

31- براي تحقق نيت و انگيزه خاص، وجود دو ركن اساسي ضروري است ، كدام گزينه به اين دو ركن اشاره مي كند؟

الف: سهوي نبودن - اخلاص               ب: سهوي نبودن –حُسن فعلي            

ج:  اخلاص - حُسن فعلي                   د: اخلاص - انگيزه        

32- كدام قسم از پژوهش هاي اخلاقي به« بررسي تحليلي وفلسفي مفاهيم واحكام وگزاره هاي اخلاقي» مي پردازد؟

الف:اخلاق توصيفي      ب:اخلاق هنجاري      ج:اخلاق نوين      د:اخلاق دستوري

 33- كدام گزينه صحيح نيست؟

الف: شاخصه مسئوليت اخلاقي ، ترتّب عِقاب و كيفر اُخروي برعمل است.          

ب: ارزشمندي ومسئوليت دوركن اساسي داوري در علم اخلاق اند.             

ج: مراد از مسئوليت اخلاقي ، مسئوليت در برابر ديگران است.

د: در برخي آيات قرآن كريم ايمان به تنهايي شرط سعادتمندي انسان دانسته شده است.           

34- كدام گزينه از مهمترين عناصر وشرايط پذيرش مسئوليت اخلاقي در فرد نمي باشد؟

الف: بلوغ - علم       ب: عقل - نيت       ج: قدرت –عدم اضطرار        د:عدم اكراه - قصد 

35- كدام گزينه از دلايل اثباتِ « مُحال وقبيح بودن تكليف بما لا يُطاق » نمي باشد؟

الف: اين مسئله از بديهيات عقلي است.                 

ب: تكليف به امر غير مقدور از مصاديق بارز ظلم است.

ج: تكليف به امر غير مقدور خلاف عدالت است.               

د: امربه قبيح خلاف طاقت است. 

36- با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: « فردي را .......... مي گويند كه در شرايط دشوارقرار گيرد،مانند آنكه شخص در بياباني درمانده وگرسنه است وغير از مُردار ، غذايي براي خوردن نمي يابد.»

الف: درمانده              ب:مُضطر             ج: مظلوم             د: مُكلَّف 

37- كدام گزينه وجه تمايز « اِكراه » از « اِضطرار » است؟

الف: در اِضطرار تهديد كننده اي نيست.                 

ب: در اِكراه تهديد كننده اي نيست.

ج: قدرت توانايي در اين دو متفاوت است.  

د:درجه صدمه اي كه بايد دفع گردد، در اين دو متفاوت است.               

38- كدام گزينه بيانگر سه رهيافت اساسي در نظامِ اخلاقي اسلام براي رسيدن به مصاديقِ فضيلت و رذيلت است؟

الف: عقل –وحي - سنت                   ب:  فطرت –وحي - سنت                 

ج:   عقل –سنت - فطرت                  د:  عقل –فطرت - وحي           

39- كدام گزينه از فضايل مهم اخلاقي در پژوهش نمي باشد؟

الف: آشنايي باپيشينه پژوهش - شهامت           

ب: تصحيحِ انگيزه ونيّت - امانتداري

ج: گزينش مسئله –ازخود گذشتگي      

د: توجه به نقش پيش فرضهاي ارزشي –حقيقت جويي 

40- كدام گزينه معناي كلمه « اِنتحال » است؟

الف: خودكشي       ب: پژوهشِ علمي       ج: آفت فرهنگي       د: سرقتِ اَدبي 

 

شماره الف ب  ج    د   شماره الف ب  ج   د  
۱

X

. . . ۲۱ . .

X

.
۲ . .

X

. ۲۲

X

. . .
۳ . .

X

. ۲۳ . .

X

.
۴

X

. . . ۲۴ . .

X

.
۵ . . .

X

۲۵

X

. . .
۶

X

. . . ۲۶ . . .

X

۷

X

. . . ۲۷ . . .

X

۸ .

X

. . ۲۸ .

X

. .
۹ .

X

. . ۲۹ . . .

X

۱۰ . . .

X

۳۰ .

X

. .
۱۱ . .

X

. ۳۱

X

. . .
۱۲

X

. . . ۳۲ . .

X

.
۱۳ . . .

X

۳۳ . .

X

.
۱۴

X

. . . ۳۴ .

X

. .
۱۵ .

X

. . ۳۵ . . .

X

۱۶ .

X

. . ۳۶ .

X

. .
۱۷ . .

X

. ۳۷

X

. . .
۱۸ .

X

. . ۳۸ . . .

X

۱۹

X

. . . ۳۹ . .

X

.
۲۰ .

X

. . ۴۰ . . .

X

 


 

دیدگاه‌ها   

+1 # parsa1313 1391-03-29 19:31
:o سلام استاد از دانشجو های کاویان هستم ازبابت سولای سخت اما کاملتون ممنونم ;-)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # یزدان بخش 1391-10-15 01:44
به نقل از parsa1313:
:o سلام استاد از دانشجو های کاویان هستم ازبابت سولای سخت اما کاملتون ممنونم ;-)

سلام....لطف دارین تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # طاهره احمدی 1392-08-16 12:29
:-) سلام نمونه سوالاتون واقعاخوب بود ممنونم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-08-19 00:37
سلام سپاسگزارم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # طاهره احمدی 1392-10-05 13:45
سلام خسته نباشید
می خواستم بدونم شمانمونه سوالاتی در مورد حقوق تجارت ندارین ؟ممنونم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # طاهره احمدی 1392-10-05 13:49
salam

ببخشید شما نمونه سوالاتی در رابطه با درس حقوق تجارت ندارین؟ممنونم 8)
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-10-07 20:01
ببخشید شما نمونه سوالاتی در رابطه با درس حقوق تجارت ندارین؟ممنونم 8)
[quote name="طاهره احمدی"]salam

سلام..متاسفانه ندارم ولی می تونیدجستجوکنیدح تما دراینترنت وجوددارد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید