آزمون درس دانش خانواده وجمعیت(شهریور93)ازکتاب اخلاق خانواده

عنوان درس :  دانش خانواده وجمعیت

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  930608

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 45 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                         شماره دانشجویی :                                    تذکر : پاسخ به پرسش های چهارگزینه ای فقط درپاسخنامه

به نام خدا

1- طغیان میل جنسی و بروز انحرافات اجتماعی بویژه انحراف های جنسی از پیامد های منفی کدام رویکرد نیاز جنسی است ؟

1)ارضای آن در قالب ضابطه قانونی                               2)توصیه به آزادی نسبی رفتارهای جنسی

3)تقدس تجرد و توصیه به پرهیز از روابط جنسی              4)تعدیل غریزه

2- پیامد دسترسی آزادانه به اطلاعات جنسی کدام است؟

1)آسیب های مربوطه به سلامت                2کاهش تمایل به ازدواج

3)دغدغه های دائمی برآوردن نیاز جنسی   4)بلوغ زودرس و گسترش رفتارهای جنسی بدون مسئولیت

3- کدام عامل باعث افزایش سن ازدواج نیست ؟

1)فراهم نبودن اوضاع مناسب اقتصادی                   2)ترویج فرهنگ استقلال طلبی

3)شیوه ی زندگی مدرن                                       4)افزایش قبح تک زیستی و تجرد
4-کدام گزینه معنی کلمه «مُقتر» است؟

1) کسی که علاقه خودرابه همسرش اعلام میکند.         2) کسی که دیدگاه خودرابردیگران تحمیل میکند.

3) کسی که وسعت وتوان مالی دارد.                       4) کسی که دچارتنگدستی است.

5- کدام مورد از عوامل موثر در گسترش اخلاق مدرن جنسی نیست؟

1)پیشرفت ملت ها           2(آرای برخی متفکران               3)رسانه ها                   4)مراکز قدرت 

  6       - آیه « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ؛ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ

             سَاجِدِينَ » به کدام بُعد انسان اشاره دارد؟

1) بُعد علمی                        2) بُعد مادی                       3) بُعد فرامادی                       4)بُعد جسمانی

7-کدام مورد از رویکرد های مختلف در مواجهه با نیاز جنسی نیست؟

1)تقدس تجرد و توصیه به پرهیز از روابط جنسی                             2) اصالت لذت و ارضای آن در قالب ضابطه قانونی

3)تعدیل غریزه و ارضای آن در قالب ضابطه قانونی                         4)اصالت لذت و توصیه به آزادی در رفتار های جنسی

8)زنی که به عقدازدواج مردی درمی آیدچه زمانی مالک مَهرمی شود؟

1)به مجردعقد              2) عندالمطالبه                3)عندالاستطاعه              4)درهنگام طلاق

9)کدام یک جزء ازدواج موقت «صیغه»نیست؟

1)مدت              2)مهریه                         3)نفقه               4)شرط مشروع

10) کدام گزینه « در انتقال فرهنگ و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی جامعه ، اساسی‌ترین نقش را بر عهده دارد؟         

  1)آموزش و پرورش             2)خانواده                          3)جامعه                           4) پدرو مادر

 11       1) کدام گزینه «از پیامدهای فردی تشکیل خانواده است»؟

1) آرامش روانی                   2)انتقال تمدن و فرهنگ       3)بهبود روابط خانوادگی     4)گسترش امنیت اجتماعی

12)تأکید بر ازدواج فرزندان بزرگتر جزء کدام موانع ازدواج است؟

1)فرهنگی افزایش سطح نظارت                        2)فردی تکفل خانواده

3)فرهنگی-باورهای اشتباه                                      4)خانوادگی مقایسه با دیگران

13 )علت اینکه امروزه نسبت به دهه‌های گذشته جوانان باوجود امکانات نسبی کمتربه ازدواج تن می‌دهند کدام گزینه است؟

1)تعدادبالای دختران مجرد           2) داشتن کارمناسب             3)صنعتی شدن جوامع       4)حمایت خانواده‌ها

14 -کدام گزینه از« معیارهای اختصاصی زنان درازدواج» به شمار می‌آید؟

1) خوش رفتاری                 2)عفت و پاکدامنی               3) سخاوت           4) حسن خلق          

 14    5- کدام گزینه از« معیارهای اختصاصی مردان درازدواج» به شمار می‌آید ؟

1)مهربانی و آسان گیری         2) سلطه جویی و بدبینی         3) پاکیزگی و آراستگی              4) تواضع و فروتنی

15- هدف ازدواج در آیه ذیل چیست؟ «و مِن آیاتِه أن خَلَق لَکُم مِن أنفسِکم أزواجاًلِتَسکنوا إلیها»

1) ارضای نیازهای جسمی           2)رفع خستگی               3)آرامش بخشی روح و روان             4)تداوم نسل انسان

17- قانون حمایت از حقوق ومسئولیت های زنان درعرصه های داخلی وبین المللی)توسط چه مرجعی به تصویب رسیده است

1)شورای انقلاب فرهنگی             2) هیئت دولت             3) دانشگاه ها                 4) مجلس شورای اسلامی

18- کدامیک از موارد زیر از حقوق اختصاصی مرد محسوب نمی شود ؟

1)مدیریت خانواده                 2) حق همبستری                 3)تمکین         4)ولایت بر فرزندان

19- ازدواج با زنی که در عُدّه وفات باشدچگونه است ؟

1)ممنوع است                   2) جایز است                         3)جایز نیست                      4)ممنوع نیست

20- برطبق قانون مدنی در صورت جدایی پدر ومادر، مادر تا چه سنی در موردنگهداری اطفال اولویت دارد ؟

1)8سالگی                     2) 7سالگی               3)6سالگی               4)5سالگی

21)کدام گزینه از« موانع خانوادگی ازدواج جوانان » نیست ؟

1)بیمار ی والدین             2)تکفل خانواده             3) سوابق ناپسند والدین       4) باورهای اشتباه

     22) کدام گزینه از« عوامل سالخوردگی کشور» می‌باشد؟

1)بالا رفتن سن ازدواج      2)تاخیر در تولد اولین فرزند           3)فاصله بین تولدها       4)افزایش میزان تجرد قطعی

       23) چه عواملی «در کاهش باروری زوجین» تاثیر مهمی ندارد؟

1)بالا رفتن سطح اشتغال زنان           2)بالا رفتن سن ازدواج       3)افزایش تجرد قطعی         4)افزایش تحصیلات

24)کدام گزینه از«عوامل مورد توجه در تناسب بین جمعیت و منابع از نظر طرفدارن جمعیت (متناسب ) »نیست ؟

     1)منابع طبیعی           2) نیروی انسانی         3)استفاده از تکنولوژی           4)نهاد‌های اجتماعی

25-کدام گزینه اشاره به فردی دارد که « معتقد به کنترل موالید یا کاهش جمعیت» است ؟

1) ویل دورانت             2)مالتوس               3)کنفوسیوس                 4)زرتشت

       26- کدام گزینه از« اعتقادات طرفداران افزایش جمعیت»نیست؟

1) بارشد تکنولوژی می‌توان از امکانات موجود بهره بیشتری برد                         2) جمعیت عامل توسعه است          

3)زمین های غیر قابل کشت را بایدبهره ور ساخت                                 4)این گروه به کمیت و کیفیت معتقدند

27- کدام گزینه به سطح کاهش باروری در سطح جانشینی اشاره می کند ؟

1)1/2 فرزند برای هر زوج           2)2/1 برا ی هر زوج          3) 1/2 برای هر فرد       4) 2/1 برای هر فرد

28- این گفته مازلو: «آنچه انسان می تواندباشد، بایدباشد» به کدام نیازانسان اشاره می کند؟

1)محبت               2) درک متقابل                 3) زیبایی                 4)خود شکوفایی

29- کدام گزینه بیانگرنرخ رشدجمعیت کشور مطابق آخرین سرشماری نفوس ومسکن(سال1390) است؟

    1)3/1درصد             2) 6/1درصد               3) 7/2درصد                 4) 9/2درصد 

30- کدام گزینه دررابطه باسیاستهای کلان تنظیم خانواده مطلوب است؟

1)تحدیدموالید               2) کاهش اولاد                   3) افزایش اولاد               4) تعادل بین جمعیت وتولید

31- کدام گزینه ازاقسام خویشاوندی نیست؟

1)نَسَبی                 2) سببی                 3 )رضاعی                     4)قَسَمی

32- این جمله که(عوامل طبیعی سبب صدور رفتارهای خاص می شود)به کدام مهم اشاره دارد؟

1)جبر طبیعی       2) جبر اجتماعی           3) جبر الهی         4) جبر نفسانی

33- اگر عقل از تشخیص کامل برخوردار نباشد از کدام طریق نقص بشر جبران می شود؟

1)قدرت انتخاب             2) تکنولوژی های نوین             3)   وحی           4) حجت باطن

34- تعبیر لباس بودن زن وشوهر برای یکدیگر به کدام مورد اشاره دارد؟

1)حفظ طرفین از فسادو بی ابرویی         2) تکامل اجتماعی     3)   نیاز پیوند جویی           4)   ارامش روانی

35 - کدام مورد زمینه ساز افکار و عقاید تجرد طلبانه نیست ؟

1)ستم              2فساد                3)ناکامی           4)ترک دنیا

36 - کدام گزینه از پیامدهای آزادی در رفتارهای جنسی نیست ؟

1)آسیب های مربوطه به سلامت               2)دغدغه های دائمی برآوردن نیاز جنسی

3)گسترش جنون جنسی                           4)ایجاد ناکامی و عقده های روانی


پرسش تشريحي :

37- چهارموردازتفاوت های حقوقی مردوزن درامرازدواج وخانواده را نام برده ودرموردهرکدام بطورکامل توضيح دهيد.12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                      .
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
                      .
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
                      .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

+1 # دانیال سلمان 1393-10-13 13:27
سلام استاد این سوالاکه نوشتید با پاسخنامه جواب نداره که
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1393-10-23 01:54
سلام
درست فرمودین....چون فعلاوقت پاسخ دادن ندارم عنوان رااصلاح کردم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # میلاد رحمتی 1393-10-29 22:03
با عرض سلام خدمت استاد محترم
ببخشید استاد واسه امتحان از همین سه صفحه ازمون که تو وب سایت خودتون قرار دادید بخونیم قبولیم.؟
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # یزدان بخش 1393-11-12 02:38
سلام...اینهازیا د نیست!!!؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید