آزمون اخلاق اسلامی باپاسخنامه(دی ماه93)

عنوان درس :  اخلاق اسللامی

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  931028

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 50 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                 شماره دانشجویی :                         تذکر : پاسخ به پرسش های چهارگزینه ای فقط درپاسخنامه

 

به نام خدا

 

1- با گزینه مناسب تکمیل کنید ( اخلاق .... کارش تجزیه و تحلیل نظریات اخلاقی است نه پند دادن)

 

الف : نقلی           ب : عارفانه               ج : مذهبی                 د : نوین

 

2ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

 

الف ـ ملاك ثواب وعقاب وخوبي وبدي هرعملي ،آثارآن عمل برروي انسان است                  

 

ب ـ احكامي از فقه كه تحت عناوين صحت و بطلان ذكر مي شود ماهيت اخلاقي دارند.             

 

ج ـ نیت ، حُسن فاعلی عمل است                     د ـ تكليف بمالايُطاق محال است                

 

3ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (اصول اخلاقی در همه زمان ها و مکان ها یکسان است مگر اینکه تغییر شرایط

موجب ... شود).

 

الف ـ سخت شدن موقعیت                          ب ـ تغییر در ماهیت عمل              

 

ج ـ دگرگون شدن ارزش ها                            د ـ تباهی افکار

 

4-با گزینه مناسب تکمیل کنید: « ازنظرارسطوفضیلت دررعایت ....... است »

 

الف: حدوسط                     ب: قوانین                        ج: مُثُل                        د: تعقل

 

5-كدام گزينه از دلايل مهم مطلق گرايي در اخلاق است؟

 

الف: ضرورت ترسيم اخلاق پايدار                                 ب: تبيين اصول مهم اخلاقي   

 

ج: نفي كمال وجاودانگي دين                                       د: تحسين وتقبيح ارزشها

 

6ـ میل به آسایش » و « زیبایی دوستی » بترتيب ازكدام گروه ارزشهاي مورد تمايل انسان مي باشند؟

 

الف: عاطفي - اقتصادی                                           ب: زيستي هنری   

 

ج: عقلاني - عاطفی                                                  د: اجتماعي - عقلانی

 

7 ـ عبارت (ملاک صدق و کذب در قضایای اخلاقی چیست) در کدام گزینه مورد بحث قرار می گیرد؟

 

الف ـ علم اخلاق       ب ـ فلسفه اخلاق        ج ـ اخلاق اجتماعی       د ـ اخلاق کاربردی

 

8- با گزینه مناسب تکمیل کنید: معتقدین به ... اخلاق می گویند خوب و بد یک صفت وابسته به عناصری متغیر

و خارج از ذات موضوع و آثار واقعی مترتب بر اصول اخلاقی می باشد.

 

  الف ـ مطلق بودن          ب ـ نسبی بودن              ج ـ ذهنی بودن              د ـ عینی بودن

 

9ـ کدام گزینه از اقوال مطرح شده در رابطه با ( منشأ صفات راسخ نفسانی) نمی باشد؟

 

الف ـ ذات                      ب ـ وراثت                     ج ـ آموزش                          د ـ ذات ووراثت

10ـ کدام گزینه از دلایل اهمیت علم اخلاق نمی باشد؟                                                                      

الف ـ تبیین راه های رسیدن به فضایل و رذایل                 ب ـ توجه به تزکیه و تهذیب

ج ـ ایجاد جامعه ای پویا                                                د ـ تبیین وشناساندن خوب وبد  

 11- «پرورش دادن استعداد هاي شي » و « موضوع علم اخلاق » بترتیب در کدام گزينه ذکرشده است؟

الف : تربيت - نفس انساني                               ب : تعليم تحقق کمال     

ج : تعلیم –  نفس انسانی                                  د : تربیت - تحقق كمال                     

12- كدام گزينه بترتيب بيان كننده نوع ارزش در « کسب مدرک تحصیلی » و « داشتن خانه »مي باشد؟

الف: ابزاري - ذاتي         ب: ذاتي - ابزاري             ج: ذاتي- ذاتي          د: ابزاري - ابزاري

13- كدام گزينه اشاره به عقاید گروهی دارد که معتقدند اگر خداوندیزیدراهم به بهشت ببرد عین عدالت است؟

الف : امامیه                   ب: معتزله                 ج‏: اشاعره                 د: متکلمین

14ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید:

(حالتینفسانی که بدون نیاز به تفکر و تأمل آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد ... نامیده می شود)

  الف ـ تعصب                 ب ـ علم                         ج ـ تعبد                        د ـ اخلاق

15- کدام گزينه معناي «خُلق» مي باشد ؟

الف: سرشت و نيروي باطني انسان               ب: سرشت و نيروي باطني موجودات

ج: سرشت و نيروي بيروني انسان                 د: سرشت و نيروي بيروني موجودات

16- كدام گزينه صحيح نيست؟

الف : مرادازمسئوليت اخلاقي ، مسئوليت دربرابر خداوند است.

ب : احكامي از فقه كه تحت عناوين وجوب وحرمت ذكر مي شود ماهيت اخلاقي دارند.

ج : عرفان عملي روابط و وظايف انسان را با خود ، جهان و خدا بيان مي كند.

د : کتاب مصباح الاُنس ازکتابهای اخلاقی امام خمینی است.

17- کدام گروه معتقدند اتفاق نظرها درباره ارزش یک چیز مربوط به جنبه عینی و خارجی آن و اختلاف نظرها

به جنبه ذهنی آن باز می گردد؟      

الف ـ ذهن گرایان       ب ـ عین گرایان       ج ـ رابطه گرایان         د ـ عمل گرایان

18- كدام گزينه وجه تمايز « اِكراه » از « اِضطرار » است؟

الف:در اِضطرار تهديد كننده اي نيست.                 ب: قدرت توانايي در اين دو متفاوت است.

ج: در اِكراه تهديد كننده اي نيست.                    د:درجه صدمه اي كه بايد دفع گردد.              

19ـ عبارت (فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعداد ها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود)

تعریف کدام گزینه است؟            

الف ـ تعلیم           ب ـ تربیت             ج ـ اخلاق               د ـ تهذیب

20 ـ كدام گزينه از مهمترين عناصر وشرايط پذيرش مسئوليت اخلاقي در فرد نمي باشد؟

الف: بلوغ - علم         ب: عقل - تهذیب           ج: قدرت عدم اضطرار           د:عدم اكراه - قصد

21- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف ـ عرفا رهبران خود را اوتاد می نامند .   ب ـ ملاك خوبي وبدي هرعملي،آثارآن عمل برروي انسان است.

ج ـ ازنظرافلاطون فضیلت همان دانایی است                                دـ هدف عرفان نظري تفسيرهستي است.

22ـ کدام گزینه از مراحل تهذیب مطابق کتاب چهل حدیث امام خمینی نمی باشد؟

الف ـ توکل، تفکر             ب ـ عزم، مشارطه           ج ـ مراقبه، محاسبه           د ـ تذکر، یقظه

23 ـ کدام گزینه از دلایل اهمیت علم اخلاق است؟

الف ـ تبیین راه های رسیدن به حوائج                     ب ـ توجه به تزکیه و تهذیب

ج ـ ایجاد جامعه ای سالم                                        د ـ تقویت قوای جسمانی

24- با گزینه مناسب تکمیل کنید:(... قواعد کلی و الزام آور اجتماعی است و فقط به زندگی دنیوی توجه دارد

ولی ... هم اجتماعی است هم فردی).

الف ـ اخلاق ـ حقوق         ب ـ حقوق ـ اخلاق           ج ـ عرفان ـ فقه           د ـ فقه ـ عرفان

25 ـ کدام گزینه ازتفاوت هاي عمده شريعت وطريقت نمی باشد؟

الف ـ درعالَم طريقت بايدبه فكر نتيجه بود                       ب ـ عمل به شريعت آسان است

ج ـ عوالم طريقت پيچيدگي خاص خودرادارد                   د ـ دين تكليف عام است

26 - کدام گزینه ازمشکلات مراحل ومنازل سلوک نمی باشد؟

الف ـ یقظه وبیداری       ب ـ قابل پیش بینی نبودن       ج ـ پیچیدگی وغرابت           د ـ بی خبری دیگران

27- کدام گزینه تفریط کلمه عفت است؟          

الف ـ خمود       ب ـ شَرَه       ج ـ حبّ ذات        د ـ جُبن

28 - کدام گزینه ازآثارعرفانی واخلاقی امام خمینی (ره) نیست؟

الف ـ شرح حدیث جنودعقل وجهل                       ب ـ شرح دعای سحر

ج ـ جهاداکبریامبارزه بانفس                                 د ـ الفوائدالرضویه

29- کدام گزینه به معنای تهذیب الظاهر(انجام واجبات وترک مُحرّمات) است؟

الف ـ تجلیه               ب ـ تخلیه             ج ـ تحلیه                   د ـ تزکیه

30 - با گزينه مناسب تكميل كنيد:«نيچه معتقداست حقيقتي بجز...وجودندارد ودو اخلاق داريم،اخلاق آزادگان

و اخلاق بردگان.»              

الف: ثروت           ب: قدرت               ج: علم                 د: لذت

پرسش های تشريحي

31- درمورداهمیت وابعادامربمعروف ونهی ازمنکر بعنوان تسهیل کننده تربیت اخلاقی درجامعه مختصراًتوضیح دهید.

32- چهارموردازویژگی هایی که دردعوت به ارزش های اخلاقی بایدرعایت شودرانام برده ودوموردرابدلخواه شرح دهید.

 

 


12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 د  الف  ج  ج ب ب  ب  الف الف  ب  ب د
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
 ب  ج الف  ج  ب الف الف  ج د الف د ج
            30 29 28 27 26 25
            ب  الف د  ب  الف الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید