آزمون اخلاق اسلامی(یزدان بخش)خرداد88

آزمون اخلاق اسلامی- خرداد 88

1-عبارت (علم به شناخت صفات خوب و بد و شناخت مصاديق آن و شيوه تحصيل یادوری از آن دو) تعریف کدام گزینه است ؟

      الف: فلسفه اخلاق       ب : علم اخلاق          ج: تدبیرمنزل                د:اخلاق عملی

2 -  «پرورش دادن استعداد هاي شي » و « موضوع علم اخلاق » بترتیب در کدام گزينه ذکرشده است؟

الف : تربيت -  نفس انساني                               ب : تعليم – تحقق کمال     

 ج : تعلیم –  نفس انسانی                                  د : تربیت - تحقق كمال                     

3-  میل به آسایش » و « زیبایی دوستی » بترتيب ازكدام گروه ارزشهاي مورد تمايل انسان مي باشند؟

الف: عاطفي - اقتصادی                                            ب: زيستي هنری   

 ج: عقلاني - عاطفی                                                  د: اجتماعي - عقلانی 

4- با گزينه مناسب تكميل كنيد: « اخلاق فیلسوفانه اخلاقي است كه ازاعتدال و.......... ودوري از افراط و تفريط صحبت مي كندوچگونگي اعتدال قوارا مورد بحث قرار مي دهد»

الف: علیت            ب: حدوسط              ج: مساوات              د: فضیلت

5- كدام گزينه از شاخصهاي اصلي روش اخلاقي مطلوب نمي باشد؟

الف: ارائه نظام جامع اخلاقي – تأكيدبر مطابقت واستخراج اصول اخلاقی از شرع 

ب: توجه به اصل آزادی اخلاقی انسان – توجه به روش اخلاقي مطلوب

ج: توجه به وضعيت مخاطبان در بكاربستن دستورهاي اخلاقي – سعي در استخراج فروع اخلاقي      

د: تبيين ديدگاه اسلام در حوزه هاي رفتاري – ارائه تفسيري معتدل وهماهنگ از مفاهيم اخلاقي      

6- كدام گزينه بترتيب بيان كننده نوع ارزش در « آسایش وراحت بودن » و « داشتن خانه »

 مي باشد؟

الف: ابزاري - ذاتي      ب: ذاتي -  ابزاري        ج: ذاتي- ذاتي     د:  ابزاري - ابزاري 

7- كدام گزينه اشاره به عقاید گروهی دارد که معتقدند اگر خداوندیزیدراهم به بهشت ببرد عین عدالت است؟

الف : امامیه                   ب: معتزله                 ج‏: اشاعره                 د: متکلمین

8- كدام گروه معتقدند:« اتفاق نظرها در باره ارزش يك چيزمربوط به جنبه خارجي آن واختلاف نظرها به جنبه ذهني آن باز مي گردد.»؟

الف: ذهن گرايان          ب: عين گرايان            ج: رابطه گرايان           د: عمل گرايان 

  9- كدام گزينه مربوط به نسبيت گراياني است كه معتقدند: « فضيلت يا رذيلت بودن يك صفت يا رفتار، بستگي به وضعیت روحیات متغیر فرد مانند ذوق وسلیقه دارد؟

الف: نسبيت گرايي فرهنگي                            ب:  نسبيت گرايي جامعه شناختي  

ج:  نسبيت گرايي روانشناختي                         د: نسبيت گرايي زيست شناختي

10- كدام گزينه از پيامدهاي ويرانگر«  نسبيت گرايي اخلاقي » نمي باشد؟

الف: بي ثمري احكام اخلاقي               ب: نا برابري خدمتكاران وخيانتكاران    

 ج: شكاكيت اخلاقي                             د: سلب مسئوليت

11-  با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: « درامورارزشی مابه..........اعتقادداریم ودرتزاحم

ارزشها معتقدیم در نهایت معیار ترجیح .......... است ؟

الف: نسبیت گرایی - فطرت                                         ب: مطلق گرایی آیات واحادیث  

ج: نسبیت گرایی - آیات واحادیث                                   د: مطلق گرایی - فطرت      

12-  با گزينه مناسبتر تكميل كنيد: «منظوراز.........عقیده به این امراست که اعمال صادرشده ازانسان بدون اختیار اواست..»

الف: جبر اخلاقي          ب: جبر فلسفي            ج: جبرحقوقي         د: جبر روانشناختي 

13- كدام گزينه ازموانع اصلی دستیابی به علم حقیقی  نمي باشد؟

الف: شتابزدگی -  تلاش کم                       ب: پیروی از حدس وگمان – تمایلات نفسانی

ج: تنبلی – تعصبهای بیجا                           د: عدم رعایت قواعد منطقی -  تقلیدکورکورانه

14ـ عبارت (فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی  استعداد های ذهنی انسان) تعریف کدام گزینه است؟

 الف ـ تعلیم                ب ـ تربیت                 ج ـ اخلاق                   د ـ تهذیب

15 ـ کدام گزینه از اقوال مطرح شده در رابطه با ( منشأ صفات راسخ نفسانی) نمی باشد؟

الف ـ همنشین                        ب ـ ذات                     ج ـ وراثت                          د ـ اکتساب

16 ـ کدام گزینه بترتیب ، اولین وآخرین مرحله ازمراحل تهذیب مطابق کتاب چهل حدیث امام خمینی می باشد؟

الف ـ یقظه، تذکر        ب ـ عزم، مشارطه         ج ـ مراقبه، محاسبه           د ـ تذکر، تفکر

17 ـ با گزینه مناسبتر تکمیل کنید:« هدفِ .......... تطبیق استدلالهاواصول اخلاقی درباره رفتارهای  اخلاقی بادراولویت قراردادن معضلات وتعارضات اخلاقی وعمل نمودن است.»

الف ـ اخلاق هنجاری      ب ـ اخلاق توصیفی       ج ـ  اخلاق کاربردی          د ـ اخلاق نوین

18 ـ در آیه «قُلْ کلٌّ یَعمَل علی شاکِلَتِهِ» منظور از« شاکله» چیست؟

    الف ـ عمل                       ب ـ نیت                         ج ـ شکل                         د ـ تکلیف

19 ـ کدام گزینه ازویژگیهای اخلاق عارفانه نمی باشد؟

    الف ـ تکیه برسیروسلوک                                            ب ـ استفاده از رمز وسمبل  

    ج ـ مبارزه بانفس                                                        د ـ تلاش برای تفسیرهستی

20 ـ کدام گزینه مهمترین تقسیم بندی درمورد عناصرلازم برای یک عمل خوب وارزشمند رابیان می کند؟

    الف ـ عناصرفعلی عناصرذهنی                                   ب ـ عناصرفاعلی عناصرفعلی 

    ج ـ عناصرفعلی عناصرعینی                                       د ـ عناصرفاعلی عناصرسهوی

 به دوسئوال ذیل بصورت تشریحی ومبسوط پاسخ دهید:

الف - آیا اخلاق مطلق است یا نسبی است ؟ باذکردودلیل توضیح دهید .

ب  -   چهارموردازشرایط پذیرش مسئولیت اخلاقی در فرد را نام برده وهریک را مختصراً توضیح دهید.

 پاسخنامه پرسش های تستی

د

ج

ب

الف

شماره

د

ج

ب

الف

شماره

د

ج

ب

الف

شماره

د

ج

ب

الف

شماره

 ×

16

 ×

11

 ×

6

 ×

1

 ×

17

 ×

12

 ×

7

 ×

2

 ×

18

  ×

13

 ×

8

 ×

3

 ×

19

 ×

14

 ×

9

 ×

4

 ×

20

 ×

15

 ×

10

×

5

نمره كل

نمره تحقيق عملي

نمره آزمون كتبي

تعداد پاسخ  غلط

تعداد پاسخ صحيح

                                           

                                                                                                                                                       

        

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید