آزمون درس دانش خانواده وجمعیت(خرداد94)باپاسخنامه ازکتاب دانش خانواده وجمعیت

عنوان درس :  دانش خانواده وجمعیت

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  940330

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 45 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                   شماره دانشجویی :                    تذکر : پاسخ به پرسش هافقط درپاسخنامه

 

به نام خدا

 

1-تحلیل گران پست مدرن فروپاشی خانواده رابخش کوچکی ازفرآیندوسیع تر فروپاشی کدام گزینه می دانند؟

 

الف)فروپاشی فرهنگی    ب) فروپاشی اقتصادی       ج) فروپاشی اجتماعی     د) فروپاشی سیاسی

 

2-کدام گزینه ازمهم ترین کارکردهای خانواده ازنظرجامعه شناسان نیست؟

 

الف)تنظیم رفتار جنسی وتولید مثل                 ب)حمایت ومراقبت وایجادآرامش روانی

 

ج)ارضای نیازهای عاطفی وجامعه پذیری         د)کنترل ونظارت وپرورش کارکردها

 

3- عوامل شناختی ورفتاری رابه ترتیب باید باکدام گزینه برطرف نمود؟

 

الف)کسب مهارت رفتاری جدید واصلاح نگرش ها وباورها               ب)کنترل ونظارت

 

ج)اصلاح نگرش ها وباورها وکسب مهارت رفتاری جدید                   د)نظارت وکنترل

 

4-کدام گزینه ازانحرافات شناختی که باعث تضعیف خانواده می شود نیست؟

 

الف)فقدان اطلاعات موردنیاز                   ب)نسبی گرایی درارزش های اخلاقی

 

ج)اولویت حقوق نسبت به تکالیف           د)اعتقاد به خرافات

 

5-کدام گزینه ازعوامل رفتاری تضعیف خانواده نیست؟

 

الف)اعتیاد         ب) تحصیلات پایین         ج)ارتباط کلامی نامناسب             د)خودبرتربینی

 

6-کدام گزینه از عوامل موثردرسردی روابط عاطفی همسران نیست؟

 

الف) بدگمانی      ب) عدم ارتباط کلامی       ج)خودبینی         د)برنامه اقتصادی نامناسب

 

7- کدام گزینه از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج ومجردزیستی نیست؟

 

الف- شیوه زندگی مدرن         ب- سیطره تفکرمادی گرایی          ج- کاهش همبستگی خانوادگی     د اشتغال به تحصیل

 

8-کدام گزینه از راهکارهای کاهش طلاق نیست؟

 

الف- توجه به مشکلات فرزندان                                   ب- ایجاد زمینه آشتی مجدد

 

ج- ازدواج مجدد                                                      د- محدودیت زمانی خاص برای طلاق

 

9-کدام گزینه از شیوه های خاص ترمیم خانواده های آسب دیده از طلاق نیست؟

 

الف- پذیرش موقعیت جدید                                         ب- تقویت پیوندهای اجتماعی

 

ج- ازدواج مجدد                                                         د- لزوم حضور دو شاهد عادل

 

10-کدام گزینه به عامل یا بخش مهمی ازاختلافات خانوادگی صدق می کند؟

 

الف)مسائل اقتصادی       ب)اعتقاد به خرافات       ج)فقدان اطلاعات موردنیاز       د)ضعف سواد رسانه ای

 

11- مهم ترین اصول تربیت فرزندکدام گزینه می باشد؟

 

الف)اصل تدریج             ب)اصل احترام           ج)اصل محبت           د)اصل اعتدال

 

12- کدام گزینه ازپیامدهای داشتن فرزند نیست؟                                                                                                

 

الف)کاهش فشارخون وافزایش شادی والدین                          ب)افزایش تعامل به یادگیری واعتماد به نفس

 

ج)امکان بهتردرک زیبایی هاواستفاده بیشترازقدرت تعقل           د)بالارفتن حتمی سطح هزینه های زندگی

 

13-کدام گزینه ازپدیده های جمعیتی نیست؟

 

الف)باروری           ب)ولادت ومرگ ومیر           ج)مهاجرت           د)ازدواج

 

14-کدام گزینه به معنای جمعیت شناسی است؟

 

الف)دموگرافی         ب)دموکراسی           ج)دموس             د)ضریب جینی

 

15-اعتقاد مالتوس درمورد منابع طبیعی جهان کدام گزینه می باشد؟

 

الف)محدود وپایان پذیر           ب)قابل گسترش           ج)درحال اکتشاف       د)نامحدود وپایان ناپذیر

 

16-کدام عدد به سطح جانشینی مربوط می شود؟

 

الف)1/2           ب)1/3                 ج)1/4                     د)2/1

 

17-کدام گزینه درمورد نرخ باروری ونرخ جانشینی درقاره اروپا درست است؟

 

الف)نرخ باروری مساوی نرخ جانشینی                 ب) نرخ باروری کمتراز نرخ جانشینی

 

ج) نرخ باروری بیشتر ازنرخ جانشینی                     د) نرخ باروری درنوسان معنی دار

 

18-کدام گزینه از عوامل موثربرناباروری نیست؟

 

الف)مصرف فست فود،سوسیس، کالباس                           ب)پوشیدن لباس های تنگ وچسبان

 

ج)مصرف سیگاروموادمخدرومشروبات الکلی                     د) کاروفعالیت زیاد

 

19- کدام یک از موارد زیر جزء پیامد های رابطه آزاد با جنس مخالف نیست ؟

 

الف ) آسیب رساندن به زنان     ب ) فراوانی ازدواج ها ی ناپایدار      ج) افزایش لذت جنسی     د) بروز آسیب های عاطفی

 

20-کدام گزینه از کارکردهای ازدواج نیست ؟

 

الف ) ازدواج سبب کامل شدن ایمان می شود               ب) ازدواج سبب تفکیک نیاز های اصلی وفرعی می شود

 

ج) باعث درهم شکستن حصار خود بینی می شود             د) موجب افزایش اعتبار افراد در جامعه می شود

 

21- کدام گزینه مهم ترین معیار همسر شایسته است ؟

 

الف) خوش اخلاقی             ب ) تقوا               ج) بی همتایی                 د) سلامت

 

22-کدام گزینه ازمهم ترین اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده نیست ؟

 

الف ) اصل مجاهدت       ب ) اصل تعاون     ج ) اصل معاشرت به معروف       د )اصل مودت

 

23-کدام گزینه به همه انواع نفقه اشاره می کند ؟

 

الف ) اولاد زوجه - پدر         ب ) اقارب اولاد - زوج         ج ) زوجه اقارب - زوج       د ) اقارب اولاد زوجه

 

24- کدام گزینه ازحقوق و مسئولیت های مشترک همسران در خانواده نیست ؟                                                  

 

الف ) وفاداری       ب ) مدیریت خانواده           ج ) حضانت و تربیت فرزندان           د ) حسن معاشرت

 

25- تاکید بر ازدواج فرزند بزرگتر جزء کدام مورداز موانع ازدواج است ؟

 

الف ) مقایسه با دیگران           ب ) سن ازدواج         ج ) تعداد جمعیت اعضای خانواده             د ) باورهای اشتباه

 

26- کدام گزینه از عوامل استحکام خانواده نیست؟

 

الف ) مدیریت اقتصادی                   ب ) مشخص و متعادل نمودن انتظارها    

 

ج ) ارضای نیازهای جنسی                 د ) برآورده کردن نیازهای اقتصادی

 

27- کدام گزینه ازآثارمثبت همدلی باهمسر نیست؟

 

الف ) پیشگیری از قضاوت های عجولانه - بهره مندی از نعمت های بهشتی             ب ) شناخت بهتر همسر- خشنودی خدا    

 

ج )ایجاد صمیمیت بیشتر با همسر- امنیت روان و آرامش همسران      د )جلب اعتماد همسر- تعادل درخواسته های اقتصادی

 

28- کدام گزینه از راه های مهم ایمن سازی خانواده ها از آسیب نیست؟

 

الف ) پرهیز از بدگمانی نسبت به همسر                     ب ) ارزیابی مستمر روابط خانوادگی      

 

ج )مدیریت عواطف                                                   د )کسب مهارت حل مسئله

 

29- کدام گزینه به طلاقی اشاره می کندکه درصورت انصراف ازطلاق (درمدت زمانی خاص)نیازبه عقدازدواج مجددنیست؟

 

الف ) رجعی             ب ) خلع               ج ) عاطفی               د ) نسبی

 

30- کدام گزینه براساس موادقانون مدنی صحیح نیست؟

 

الف ) زن ناشزه مستحق نفقه نیست                                       ب ) تهیه وسایل واثاث خانه (جهیزیه) برعهده زن است    

 

ج ) هیچ یک ازوالدین حق نداردازنگهداری طفل امتناع نماید             د ) والدین وفرزندان بریکدیگرحق نفقه دارند

 

پرسش هاي تشريحي :

 

31- چه سنی برای ازدواج دختروپسرمناسب است؟ باذکرچهاردلیل توضیح دهید.

 

32- تعدادفرزندان خانواده به چه عواملی بایدبستگی داشته باشد؟چهارموردرانام برده وتوضیح دهید.

 

  
 

پاسخنامه

ش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

پاسخ

الف

د

ج

ب

ب

الف

د

ج

د

الف

د

د

د

الف

الف

ش

16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

پاسخ

الف

ب

د

ج

ب

ب

الف

د

ب

د

د

د

ج

الف

ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

0 # vahid mosalman 1394-11-06 09:59
با سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم
استاد میخواستم بگم که جواب سوال 16 اشتباه هست می شود (د) یعنی 2.1 ولی در پاسخنامه الف هست
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # A.m.haghdadi 1398-03-28 12:19
سلام استاد
اگر امکانش هست نمونه سوالات بیشتری از درس دانش خانواده بارگذاری کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید