اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)-پرسش های چهارگزینه ای فصل دوم-فهیمه سادات صوابی شهری، علیرضا دانای قصر

ضمن تشکرازتهیه این پرسش ها

باتوجه به عدم بررسی قطعاخالی ازاشکال نیست

(بعنوان مثال استفاده زیادازعبارت همه موارد)

سوالات تستی فصل 2 ، کتاب اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره)

فهیمه سادات صوابی شهری، علیرضا دانای قصر

1- کدام یک از گزینه های زیر مبانی فلسفی امام خمینی را تشکیل میدهد؟

الف- معرفت شناسی         ب- جهان بینی

ج- انسان شناسی             د-همه موارد

2- تفکر سیاسی امام خمینی، متاثر از چه اندیشه ای است؟

الف-اندیشه توحید و نبوت         ب- اندیشه معاد و امامت

ج-اندیشه عدل         د-همه موارد

3- در مبانی معرفتی و شناختی نگرش اندیشمند به جهان انسان و جامعه تابع چیست؟

الف- شناخت شناسی         ب-شناخت حسی

ج- نفی امور مادی         د-شناخت ماورای طبیعت

4- کدام یک منابع شناخت در نگرش امام خمینی نیست؟

الف- وحی،فطرت         ب- قلب، عقل

ج-وحی حق انسان         د-حس-ماده

5- از منظر امام خمینی علم حقیقی به ماورای طبیعت از چه راهی بدست می آید؟

الف- مشاهده         ب- وحی

ج- تجربه           د- حس

6- محور اصلی هستی شناسی امام..... است؟

الف- توحید         ب-وحی

ج- قلب         د- جامعه

7- کدام یک از گزینه های زیربیانگر مراتب هستی است؟

الف- ملک،ملائکه، لاهوت         ب- ملک،ملکوت،برهوت

ج- ملک، ملکوت-لاهوت         د- ملک،ملائکه-برهوت

8- علم ملک..... است.

الف- عالم غیب         ب- دنیا

ج- آخرت           د- جهنم و بهشت

9- از دیدگاه امام خمینی منشاء سعادت و شقاوت انسان چیست؟

الف- جامعه         ب- تاریخ

ج- خود انسان         د- جبر و روزگار

10- انسان شناسی امام خمینی متاثر از چیست؟

الف- ابعاد وجود انسان         ب- دامنه حیات و زندگی انسان

ج- جایگاه انسان در هستی         د- همه موارد

11- کدام یک از گزینه های زیر معنای فطرت از دیدگاه قرآن است؟

الف- آغاز کردن         ب- شکافتن

ج- پیدایش         د- آفریدن

12- فطرت یعنی چه؟

الف- پیدایش         ب- شکافتن

ج- آفریدن         د- همه موارد

13- کدام یک از موارد زیر از امور فطری نیست؟

الف- کسب زیست مادی         ب- اعتقاد به وجود مبداء

ج- عدالت خواهی و حقیقت جویی         د- اعتقاد به توحید نبوت و معاد

14- کدام یک از موارد زیر امور فطری است؟

الف- نقص گریزی         ب- کمال جویی

ج- عشق به سعادت         د- همه موارد

15- کمال ادمی در گروی چه چیزی است؟

الف- به دست اوردن زیست طبیعی         ب- کسب مکارم والای اخلاقی و ارزشی          

ج- آزاد کردن دنیا از سلطه ظالمان         د- جلوگیری از فساد و تنزل به هر شکل ممکن

16- کسب سعادت حقیقی چگونه برای انسان میسر است؟

الف- با حرکت در مسیر تهذیب و تزکیه         ب- با حرکت در صراط مستقیم الهی

ج- با اجرای قوانین و دستورات قرآن        د- همه موارد

17- به نظر امام خمینی هدف از آفرینش انسان چیست؟

الف- اصلاح جامعه         ب- دفع ظلم

ج- تربیت انسان         د- آزمایش انسان

18- به نظر امام خمینی تزکیه و اصلاح انسان چه منفعتی برای او دارد؟

الف- بعد مادی و طبیعی انسان مهار میشود.         ب- قوای شهوت و غضب انسان مهار میشود.

ج- انسان از حقوق و حدود خود تجاوز نمیکند.         د- همه موارد

19- مبانی کلامی از چه راهی پذیرفته میشود؟

الف- مشاهده         ب- مناظره

ج- استدلال         د- حس

20- مبانی کلامی شامل چه مباحثی است؟

الف- توحید، نبوت        ب- معاد امامت

ج- بحث انتظار از دین         د- همه موارد

21- دیدگاه امام درباره ولایت چیست؟

الف- انتسابی است         ب- اکتسابی است

ج- اعتباری و عقلایی است         د- مورثی است

22-مهمترین وظیفه انبیاء چیست؟

الف- اجرای قوانین اسلام         ب- برقراری نظام عادلانه اجتماعی

ج- زمینه سازی برای تربیت انسان الهی           د- همه موارد

23- مهمترین ویژگی امام از دیدگاه شیعه چیست؟

الف- دارای علم لدنی است         ب- دور از خطا و گناه است

ج-تاکید برنص در انتخاب امام         د-همه موارد

24- اندیشه سیاسی امام مبتنی بر چه اصلی است؟

الف- امامت         ب- عدل         ج- توحید         د-الف و ب

25- کدام یک از گزینه های زیر جزوء دیدگاه کلی اصولگرایان نیست؟

الف- حجیت عقل         ب- استنباطی متصلب از احکام شرع

ج- جایگاه عرف         د- نقش زمان و مکان در استنباط احکام شرع

26- اختلاف نحله های مختلف اصولیون در چه موضوعی است؟

الف- حدود توانایی های عقل         ب- جایگاه عرف-اهمیت ظن

ج- نقش زمان و مکان دراستنباط احکام شرعی         د- همه موارد

27- کدام یک از گزینه های زیر از مبانی اصولی امام خمینی است؟

الف- استنباط های فقهی         ب- مواجهه با وقایع مستحدثه

ج- ملازمه عقل و شرع         د- الف و ب

28- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های اخباریون است؟

الف-مردود بودن ملازمه عقل و شرع           ب- حجیت عقل

ج- عدم انعطاف احکام متناسب با زمان و مکان         د- الف و ج

29- منابع استنباط احکام شرعی از دیدگاه اصولیون چیست؟

الف- عقل         ب- کتاب-سنت

ج- اجماع         د- همه موارد

30- قانون ملازمه ی شرع و عقل چیست؟

الف- هرچه عقل حکم کند شرع هم حکم میکند         ب- هرجا عقل حکم کند شرع الزام آور نیست

ج- هر جا شرع حکم کند عقل هم حکم ان را تایید میکند         د-الف و ج

31- پیامد اعتقاد به عقل چیست؟

الف- منبع تقلید از گذشتگان         ب- وجوب اجتهاد

ج- توجه به ظرف زمان ومکان         د- همه موارد

32- این جمله امام خمینی (ره) که فرمود: «عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید» کدام نگرش امام را بیان میکند؟

الف- فقهی و کلامی         ب- عرفانی

ج- سیاسی و اجتماعی         د- اخلاقی و فلسفی

33- عناصر تعیین کننده اجتهاد کدامند؟

الف- زمان         ب- مکان         ج- حکومیت         د- الف و ب

34- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مفهوم اجتهاد است؟

الف- نوعی توانایی علمی که شخص احکام فرعی را از احکام اصلی شرع استنباط می کند.

ب- نوعی توانایی که شخص احکام شرعی را از احکام فرعی استنباط میکند.

ج- رویارویی با مسائل جهان معاصر بدون توجه به نقش زمان و مکان

د- رویارویی با مسائل جدید جهان معاصر با اتکا بر اجتهاد مصطلح

35- کدام یک از ویژگی های اجتهاد از منظر فقهای اصولی است؟

الف- فقیه را برای رویارویی با مسائل مهم جدید جهان معاصر توانمند میکند.

ب- از دو نوع عنصر تعیین کننده زمان و مکان بهره مند است.

ج- در حل مسائل و مشکلات کشور راهگشای فقیه است.

د-همه موارد

36- طبق اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) عمل به مصلحت برای حاکم اسلامی چه حکمی دارد؟

الف- عمل به مصلحت از نظر شارع عمل به شریعت است.

ب- عمل به مصلحت استبداد به رای نیست.

ج- عمل به مصلحت طبق صلاح خیر است.

د- همه موارد

37- دیدگاه فقهای امامیه شیعه درباره احکام چیست؟

الف- احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است.

ب- مفاسد و مصالح احکام ملاک و علل احکام است.

ج- هیچ حکمی نیست که در جعل آن مفسده یا مصلحت لحاظ نشده باشد.

د- همه موارد

38- در کدام یک از موارد زیر استفاده از احکام ثانویه صحیح نیست؟

الف- عسروحرج         ب- ضرر و ضرار

ج- عهد و پیمان           د- حکم حکومتی

39- در کدام یک از موارد زیر باید از احکام اولیه استفاده کرد؟

الف- عهد         ب- اضطرار         ج- احکام حکومتی         د- حفظ نظام

40- کدام یک از موارد زیر احکام ثانویه است؟

الف- مقدمه واجب         ب- حفظ نظام

ج- ضرر و ضرار         د- همه موارد

41- کدام یک از احکام زیر مورد قبول اصولیان شیعی است؟

الف- احکام حکومتی         ب- احکام اولیه

ج- احکام ثانویه         د- همه موارد

42- سیره ی عقلا یا عرف عام یعنی چه؟

الف- روشی است در فقه که به تطبیق عناوین احکام می پردازد.

ب- روشی است در فقه که به تشخیص افراد می پردازد.

ج- روشی است در فقه که به تشخیص موضوع حکم می پردازد.

د- همه موارد

43- اصول عملیه در ابواب فقه چه نام دارد؟

الف- اصل برائت-اصل احتیاط           ب- اصل تخییر

ج- اصل استصحاب         د- همه موارد

44- کدام یک از گزینه های زیر مفهوم اصل برائت است؟

الف- ما باید عمل به احتیاط کنیم.

ب- ما اختیار داریم که یکی از دوتا را به میل خود انتخاب کنیم.

ج- ذمه ی ما بری است و ما تکلیفی نداریم.

د- آنچه بوده بر حالت اولیه ی خود باقی است و خلافش نیامده

45- اصل استصحاب یعنی چه؟

الف- ذمه ی ما بری است و ما تکلیفی نداریم

ب- آنچه بوده بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

ج- ما باید عمل به احتیاط کنیم.

د- ما اختیار داریم که یکی از دوتا را به میل خود انتخاب کنیم.

46- مفهوم اصل تخییر کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف- ما اختیار داریم که یکی از دوتا را به میل خود انتخاب کنیم.

ب- ذمه ی ما بری است و ما تکلیفی نداریم

ج- آنچه بوده بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

د- ما باید عمل به احتیاط کنیم.

47- اصاله الاباحه نتیجه کدام اصل است؟

الف- احتیاط         ب- برائت         ج- تخییر         د- استصحاب

48- حوزه ای که خالی از حکم شرعی است چه نامیده میشود؟

الف- وجوب         ب- مباحات

ج- استحباب         د- حرمت

49- از دیدگاه فقها فرد مکلف با تکیه بر چه حوزه ای می تواند به بایدها و نبایدها عمل کند؟

الف- وجوب-حرمت         ب- استحباب

ج- اکراه         د- همه موارد

50- حوزه فراغ یا مالانص فیه نام دیگر کدام حوزه است؟

الف- حوزه ی حرمت         ب- حوزه ی وجوب

ج- حوزه ی مباحات         د- حوزه ی اکراه

51- سالکی که بخواهد راه حقیقت را پیدا کند چه باید بکند؟

الف- باید رحمت حق را به سمت خود برساند

ب- به صفت رحمانیه متحقق شود.

ج- به صفت رحیمیه ملحق شود.

د- همه موارد

52- نشانه حصول حقیقت در قلب چیست؟

الف- با چشم عنایت و لطف به بندگان خدا نظر کنیم.

ب- خیرو صلاح همه را بخاهیم.

ج- همواره خود را در محضر خدا و خداوند را ناظر به اعمال خود بدانیم.

د- همه موارد

53- از نظر امام خمینی (ره) معارف 4 گانه کلی که سبب ایجاد یقین و آشنا ساختن با حقیقت هستی میشوند کدامند؟

الف- حسی عقلی شهودی حیاتی         ب- حسی تجربی برهانی استدلالی

ج- وحیانی عرفانی شهودی استدلالی         د- تجربی برهانی شهودی عرفانی

54- اصولیین شیعه احکام را به چند دسته تقسیم میکنند؟

الف- واجب و مستحب         ب- مباح و حرام

ج- اولیه و ثانویه و احکام حکومتی         د- احکام حکومتی واجب

55- با اتکا به کدام اصل فقهای شیعه برای رویارویی با مسائل مهم جدید جهان معاصر توانمند میشوند؟

الف- مصلحت         ب- اصل ابتنای احکام بر مصلحت

ج- حجیت عقل         د- اجتهاد

56- هر کدام از تعاریف به ترتیب مربوط به کدام گزینه زیر است؟

هرگاه در موضوعی مفسده ای باشد که مکلف باید از آن دوری کند. هر گاه در موضوعی مصلحتی نهفته باشد که تحصیل ان برای مکلف لازم است.

الف-حرمت،لازم         ب- لازم،واجب

ج- واجب،مستحب         د- حرمت، وجوب

57- در اندیشه های امام خمینی (ره) عرفان و سیاست چه جایگاهی دارد؟

الف- ایشان به سیاست بیشتر از عرفان اهمیت میدادند.

ب- او یک عارفه وارسته بود که به مسائل سیاسی علاقه نشان نمیداد.

ج- امام از جمله کسانی بود که عرفان و سیاست را به هم مرتبط میدانست و بر آن تاکید میکرد.

د- اندیشه سیاسی در آثار امام جایگاهی نداشت.

58- دیدگاه امام خمینی (ره) در موردسیره های عقلا چیست؟

الف- مشروعیت نداشتن این گونه سیره ها

ب- تایید سیره هایی که در زمان غیبت رایج میشود.

ج- فقط معتبر دانستن سیره ها در عصر معصومین

د- تایید سیره های عقلا در احکام حکومتی

59- امام خمینی (ره) جوهر عرفان را در چه چیزی میدانند؟

الف- تقوا         ب- عبادت

ج- انگیزه الهی داشتن         د- احترام به پدر و مادر

60- مبانی کلامی در اندیشه امام خمینی (ره) چگونه مبانی است؟

الف- پایه دیگر معرف و اندیشه های ایشان

ب- بیان مراتب هستی و عوالم ملک و ملکوت ولاهوت

ج- مبانی اعتقادی که از طریق استدلال پذیرفته می شود

د- توجه به ماهیت انسان و ابعاد وجودی او

61- جهنم و بهشت از دیدگاه امام خمینی (ره) در کدام عالم ظاهر میشوند؟

الف- عالم ملکوت         ب- عالم ناسوت

ج- عالم لاهوت         د- عالم جیروت

62- امام خمینی (ره) در دوران غیبت برپایی نظام سیاسی توسط حاکمان مشروع فقهای عادل را بر اساس چه دلایلی می داند؟

الف- عقلی محض و عرفی         ب- شرعی و نقلی محض

ج- عرفی و نقلی         د- عقلی و نقلی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید