اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)-پرسش های چهارگزینه ای-منصوره صحرایی-بهار94

 

ضمن تشکرازتهیه این پرسش ها

 

باتوجه به عدم بررسی دقیق خالی ازاشکال نخواهدبود،خواهشمنداست اشکال ها راارسال بفرمایید

 

 

مجموعه تست های اندیشه سیاسی امام خمینی منصوره صحرائی

استاد یزدان بخش

تست های فصل 1

1- کدام ویژگی امام خمینی بیش از سایر ویژگی ها و صفات ایشان زبانزد خاص وعام بوده است؟

الف) ساده زیستی           ب) عدالت ورزی            ج) مردم دوستی              د) نظم

2- امام خمینی بحرانی ترین دوران نهضت ایران را از کجا رهبری نمود؟

الف) ترکیه        ب) ایران            ج) عراق            د) فرانسه

3- به دنبال کدام واقعه امام خمینی به ترکیه تبعید شد؟

الف) قیام 15 خرداد         ب) لایحه ی کاپیتولاسیون           ج) انقلاب سفید             د) برگزاری رفراندوم

4- کدام گزینه بیانگر مطلق بودن ولایت فقیه از نظر امام خمینی نیست؟

الف) مصلحت نظام می تواند در کنار احکام شرعی عامل تصمیم گیری ولی فقیه باشد

ب) اجرای شریعت فراتر از احکام اولیه و ثانویه

ج) صدور حکم قطعی در چهارچوب احکام الهی

د) صدور حکمی فراتر از احکام شرعی

5- مهمترین مشکل جوامع و انسان امروزی از نظر امام خمینی کدام است؟

الف) غرب زدگی           ب) فاصله گرفتن از قوانین الهی                ج) فاصله گرفتن از قوانین انسانی

د) جدایی دین از سیاست

6- امام خمینی منشاء آزادی خواهی را چه چیزی می داند؟

الف) اصل توحید                        ب) کرامت انسانی           ج) حقوق فردی              د) فطرت آدمی

7- امام چه کسی را به عنوان رئیس دولت موقت تعیین کرد؟

الف) بازرگان                 ب) بندی صدر               ج) رجایی                      د) باهنر

تست های فصل 2

8- کدام یک از مبانی زیر پایه ی دیگر مبانی معارف هر اندیشمندی است؟

الف) مبانی فلسفی           ب) مبانی معرفتی شناختی            ج) مبانی جهان بینی        د) مبانی اصولی

9- کدام اصل در همه ی معارف اصل و معیار قرار گرفته؟

الف) اصل توحید                        ب) اصل نبوت               ج) اصل معاد                  د) اصل قیامت

10- انسان به صورت ..................... خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین است.

الف) بالفعل                    ب) بالقوه          ج) مادی            د) نفسانی

11- کدام گزینه فقهای شیعی را برای رویارویی با مسائل مهم جدید جهان معاصر توانمند کرده است؟

الف) اجتهاد ونقش زمان و مکان در آن                  ب) حجمیت عقل          

ج) اصل ابتنای احکام بر مصلحت              د) حوزه ی فراغ و اباحه

12- استاد مطهری می گوید: ( قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین آنکه آسمانی است، زمینی است ) یعنی چه؟

الف) براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است ب) زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند

ج) هرچه عقل بدان حکم کند شرع نیز طبق آن حکم خواهد کرد د) قابلیت انعطاق پذیری احکام براساس شرایط

13- توانایی علمی استنباط احکام فرعی از احکام اصلی اسلام را چه می نامند؟

الف) حجیت عقل           ب) اجتهاد         ج) برائت           د) اباحه

14-حوزه ی فراغ یا مالانفس فیه کدام حوزه است؟

الف) واجبات                 ب) محرمات                  ج) مباحات                    د) مکروهات

15- کدام گزینه جزو مبانی فقهی و اصولی امام خمینی نیست؟

الف) اجتهاد و نقش و زمان و مکان در آن              ب) حوزه ی فراغ و اباحه             ج) انسان شناسی

د) حجیت عقل

16- کدام اصل از اصول فقهی نشانگر این است که آنچه بوده بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است؟

الف) اصل اباحه              ب) اصل برائت               ج) اصل تحیر                 د) اصل استصحاب

تست های فصل 3

17- کدام گزینه سنگ بنای اندیشه سیاسی امام خمینی است؟

الف)مردمی بودن حکومت           ب) مبارزه با استبداد        ج) رابطه دین وسیاست                د) حکومت اسلامی

18- کدام گزینه بیانگر این سخن امام خمینی ( ادیان آمده اند که این میوه نارس ( انسان ) را رسیده اش کنند، این میوه ناقص را کاملش کنند ) است؟

الف) جدا نبودن دنیا از آخرت      ب) ماهیت سیاسی بسیاری از احکام         

ج) یکسان بودن هدف دین و سیاست                    د) جامعیت دین اسلام

19- کدام گزینه مربوط به جریان فکری سکولار نمی باشد.

الف) شأن بزرگ اهل علم نا آگاهی از سیاست بود

ب) آگاهی روحانیون از مسائل سیاسی اجتماعی نقص معنوی به شمار می رفت

ج) روزنامه خواندن روحانیون نقص معنوی به شمار می رفت

د) دخالت در امور سیاسی نوعی عمل عبادی و آخرتی است

20- رابطه دین و سیاست از نظر امام خمینی چگونه رابطه ای است؟

الف) عام وخاص نسبی                ب) مستقیم         ج) رابطه یکسان              د) عام و خاص مطلق

21- کدام گزینه دلایل لزوم برپایی حکومت اسلامی نمی باشد؟

الف) ناکافی بودن قانون برای اصلاح جامعه               ب) استقرار نظام سیاسی غیر طاغوتی و از بین بردن آثار طاغوت از جامعه

ج) ضرورت کفایت سیاسی و صلاحیت حاکم       د) تعیین حاکم اسلامی و خلیفه از سوی پیامبر

22- کدام گزینه از مراحل طرح حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام نمی باشد؟

الف) ضرورت تأسیس حکومت اسلامی در دوران غیبت       ب) طرح حکومت اسلامی به عنوان یک آرمان

ج) طرح حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی

د) طرح حکومت اسلامی به عنوان الگوی جایگزین و نقد سلطنت

23- کدام گزینه بیانگر این جمله است که ( در قرآن از برخی پیامبران همچون سلیمانو داوود سخن رفته که به آنها حاکمیت سیاسی نیز داده شده بود ) ؟

الف) پیوند دین و سیاست در آموزه های قرآن و سیره پیامبر و ائمه

ب) ماهیت سیاسی بسیاری از احکام اسلام

ج) یکسان بودن هدف دین و سیاست

د) رابطه دین و سیاست از نگاه کار کردی

24- از نظر امام خمینی سیاستی که در پی اهداف این جهانی باشد، چگونه سیاستی است؟

الف) سیاست ناقص         ب) سیاست کامل           ج) سیاست الهی             د) سیاست شیطانی

25- هدف سیاست الهی از نگاه امام خمینی کدام است؟

الف) عدالت       ب) هدایت انسان به سوی سعادت             ج) رعایت حقوق مردم    د) رفاه اجتماعی

26- اجرای کدام احکام فقط از طریق استقرار حکومت اسلامی میسر نمی شود؟

الف) احکام قضایی         ب) احکام مادی             ج) احکام فردی              د) احکام دفاع ملی         

تست های فصل4

27- معنی ولایت در اصطلاح فقه سیاسی چیست؟

الف) تولی الامر              ب) دوستی        ج) پادشاهی       د) امارت

28- مسئله جدا بودن سیاست روحانیت اولین بار چه زمانی طرح شد؟

الف) مشروطه                 ب) بنی عباس                ج) بنی امیه         د) معاصر

29- جمله ی : ( فقه در لغت به معنای فهم عمیق و دانش دقیق یا آگاهی است ) مربوط به کدام ویژگی حاکم اسلامی است؟

الف) ضرورت عادل بودن حاکم               ب) ضرورت عالم بودن حاکم

ج) ضرورت کفایت سیاسی و صلاحیت حاکم       د) ضرورت جامع وبه روز بودن حاکم

30- علت مخالفت امام خمینی با کاربرد واژه ی دموکراتیک برای نظام اسلامی چه بود ؟

الف) عدم سازگاری آن با فرهنگ دینی                 ب) داشتن معنای دقیق و واضح

ج) یکی بودن معنای دموکراتیک و دموکراسی       د) مبهم و واضح نبودن معنای آن

31- الگوی مورد نظر امام خمینی در زمینه ی دفاع از نقش مردم درحاکمیت عبارت بود از ................؟

الف) حکومت اسلامی     ب) حکومت ولایت فقیه              ج) جمهوری اسلامی       د) حکومت مردمی

32- کدام گزینه از مبانی نظری امام در دفاع از نقش مردم در حکومت اسلامی نمی باشد؟

الف) وجوب امر به معروفونهی از منکر       ب) نا صالح بودن بیشتر مردم

ج) ضرورت عدم تحمیل بر مردم               د) تکلیف مسلمانان در مشارکت سیاسی

33- کدام گزینه تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومت ها را بیان نمی کند؟

الف) هدف حکومت اسلامی رشد معنوی و تربیت الهی است                        ب) تنها قانون بر جامعه حکم فرماست

ج) اشخاص در قانون الهی دخالتی ندارند               د) اختیارات ولی فقیه از طرف رسول اکرم است

34- کدام گزینه از نظر امام خمینی تئوری واقعی وکامل اداره انسان وجامعه از گهواره تا گور است؟

الف) قانون         ب) فقه              ج) اجتهاد          د) سیاست

35- در حکومت اسلامی وضع اولیه قانون بر عهده چه کسی است؟

الف) رهبر          ب) مجلس خبرگان         ج) شریعت         د) نمایندگان مجلس

پاسخ نامه

1-    د

2-    د

3-    ب

4-    ج

5-    ب

6-    الف

7-    الف

8-    ب

9-    الف

10-ب

11-الف

12-الف

13-ب

14-ج

15-ج

16-د

17-ج

18-د

19-د

20-د

21-ج

22-الف

23-الف

24-الف

25-ب

26-ج

27-الف

28-ج

29-ب

30-د

31-ج

32-ب

33-د

34-ب

35-ج

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید