راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من- (دانشگاه فرهنگیان)شماره 1- 15 مهر 1399

چاپ

راهنمای کارهای عملی وتحقیق وپژوهش دانشجویان من(دانشگاه فرهنگیان) شماره 1- 15 مهر1399

ویرایش 25 مهر

✅  - اخذگواهی گذراندن دوره های آموزشی در سامانه آموزش مجازی معارف     http://ec.nahad.ir

1- ضروری و الزامی است که دانشجویان من با ثبت نام و گذراندن درس های مربوطه و اخذ گواهی پایانی در سامانه فوق نسبت به کسب 8 نمره از نمره پایانی درس خود اقدام نمایند.

2- دانشجویان وارد سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان به آدرس Ec.nahad.ir  شده ودرسامانه عضوشوند.

3- باتوجه به عناوین آموزشی تعیین شده در قسمت دانشگاه محل تحصیلتان ودرنظر گرفتن عنوان درسی و استاد مربوطه (علی اصغریزدان بخش) نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

4- پس از گذراندن یک عنوان درسی و اخذ نمره قبولی، بازای هر دو جلسه آزمون های فوق، یک نمره از نمره پایان ترم هر درس به دانشجو تعلق خواهد گرفت. (حد اکثر 8 نمره پایان ترم)

موارد داوطلبانه:

12 نمره باقیمانده پایان نیمسال می تواند از فعالیت های درسی، تعامل کلاسی و موارد ذیل کسب شود و در غیر این صورت، 12 نمره باقیمانده به امتحان پایانی اختصاص پیدا خواهد کرد که شرایط آن اعلام خواهد شد.

✅  1- ارائه درس درکلاس برخط با استفاده از پاورپوینت و یا تولید محتوا جهت کلاس غیر برخط

1- آدرس کلاس های مجازی حسب مورد در سایت دانشگاه فردوسی و یا سایت دانشگاه فرهنگیان مشخص گردیده است.

2- ارائه یک درس باید با تهیه پورپوینت همان درس باشد.

3- گروه های چهار تا شش نفره می توانند تنظیم پاور پوینت کل کتاب درسی را (بدون ارائه) بر عهده بگیرند.

✅ 2- خلاصه نویسی/ طرح پرسش های تشریحی /طرح پرسش های چهارگزینه ای /

1- در گروه های 4 تا 6 نفره به صورتی که هرگروه موارد ذکرشده را در کل کتاب درسی بصورت کامل انجام دهند.

2- کلیه عناوین و سرفصل ها در وسط صفحه با فونتB Lotus  14 پررنگ و دقیقاً مانند کتاب نوشته شده و فونت متن های فارسیB Lotus  12 نازک ومتن های  انگلیسی  Times New Roman 12 باشند.

3- ابتدا خلاصه متن کتاب نوشته شده و بدنبال آن پرسش های تشریحی و در پایان هرپرسش، پاسخ تشریحی آن بیان شود و در ادامه پرسش های چهارگزینه ای و در انتهای کلیه پرسش های چهارگزینه ای یک فصل یا بخش، پاسخ های آن بیان شود.

4- در هنگام تحویل نهایی کار، باید علاوه بر فایل word ، فایلpdf  نیز ارسال شوند.

5- فایل مربوطه هیچگونه کادر یا حاشیه ای نباید داشته باشد.

6- خلاصه کردن نباید موجب حذف مطالب مهم ونیمه مهم گردد.

7- پرسش های تشریحی خیلی کوتاه و خلاصه نباشند و از مطالب مهم و نسبتا طولانی طرح شود.

درپرسش های چهارگزینه ای مواردذیل درنظر گرفته شود:

1- پاسخنامه در آخر مطالب به صورت خطی مانند نمونه ذیل نوشته شود:  پاسخنامه:   1-3 * 2-4 * 3-2 و.....

2-گزینه ها بصورت 1 -2 - 3- 4 شماره گزاری گردند و از درج الف ، ب ، ج، د .....خودداری شود.

3- بعد از شماره هرتست خط فاصله گذاشته شود (ازدرج نقطه و پرانتزو....به جای خط فاصله خودداری شود)

4- فعل های منفی باید پررنگ یا زیرخط دار باشند.

5- در گزینه ها ازآوردن کلماتی مانند: هیچ کدام ، همه موارد ،گزینه 1 و2  و....خودداری شود.

6- در شروع هر فصل یا بخش شماره گزاری پرسش های تشریحی ازعدد 1 آغاز شده و تا پایان پرسش های چهار گزینه ای همان فصل ادامه پیدا کرده و در فصل یا بخش بعد دوباره ازعدد 1 شروع می شوند.

7- موارد مهم مربوط به فنون سنجش واندازه گیری در طرح پرسش ها مورد توجه قرار گیرد.

8- پس از انجام سه چهار صفحه، باید نمونه کار برای غلط گیری و راهنمایی های لازم به من تحویل داده شود، زیرا با ارسال کل کار، با توجه به دقت و کیفیت و... فقط نمره محاسبه و درج می گردد و جهت رفع اشکال برگشت داده نخواهد شد.

✅  3- نوشتن مقاله

1- پس ازانتخاب همایش یاکنفرانس (ازقسمت همایش های درحال برگزاری در سایت من نیز می توان کمک گرفت) محور مورد نظر را نیز انتخاب نموده وبرای تعیین موضوع مقاله و مراحل انجام کاربا بنده هماهنگ شود.

2- موارد ذیل به معنای تکمیل وانجام کاراست: تأیید اتمام کارتوسط من، ارسال مقاله به همایش مربوطه، اخذپذیرش، چاپ مقاله.

3- به مقاله های چاپ شده قبل، یا مواردی که هماهنگی لازم با من صورت نگرفته امتیاز و نمره ای تعلق نمی گیرد.

✅  چند تذکر:                                     آخرین مهلت تحویل کارهای دانشجویان به من: 15 دی 99 

1- عدم رعایت هریک از مواردذیل هرچندبسیارجزئی باشد موجب ناقص بودن کاروازبین رفتن زحمات شماخواهدگردید.

2- هردانشجو پس از انتخاب یکی از کارهای فوق و اطلاع به نماینده کلاس، می تواند تنهایی یاگروهی، شروع به کارنماید.

3- کلیه یادداشت ها ومتن های دستی کارهای انجام شده، جهت بررسی لازم باید تا زمان اعلام نمره نگهداری شود.

4- عنوان یا اسم هر فایل ارسالی باید شامل این موارد باشد: عنوان درس- نوع و مقدار کار- فقط نام خانوادگی تهیه کنندگان

(به عنوان مثال: اندیشه1- خلاصه و پرسش کل کتاب-حسینی- جعفرزاده- محمدنژاد)

5- جهت ورود به کلاس های مجازی من به پرتال خود در سایت دانشگاه فردوسی و یا دانشگاه فرهنگیان مراجعه نمایید.

6- اطلاع رسانی های مهم ازجمله تغییرات دراین راهنما ازطریق سایت شخصی من(www.ali- yazdanbakhsh.ir)

7- راهنمایی بیشتر از طریق ارتباط با نماینده کلاس و در صورت ضرورت از طریق:

سروش sapp.ir/yazdanbakhsh      ایتا @yazdanbakhsh        اینستاگرام https://instagram.com/yazdanbakhsh_aliasghar        ایمیل  yazdan_bakhsh@yahoo.com