چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع وآسیای میانه

نظام‌ آموزشي‌وچگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع وآسیای میانه (شامل كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري بلاروس، جمهوري اوكراين، جمهوري ارمنستان، جمهوري آذربايجان، جمهوري تاجيكستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري قزاقستان، جمهوري گرجستان، جمهوري ازبكستان، جمهوري تركمنستان)

تحصيلات‌ پیش از دانشگاه‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی
فهرست دانشگاهها ی کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (مورد تائيد وزارت متبوع)

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

‌‌تحصيلات‌ پيش از دانشگاه

‌  آموزش‌ ابتدايي‌ عمومي‌ در کشورهای مستقل مشترک المنافع از هفت‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و به‌ مدت‌ چهار سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ پنج‌ يا شش‌ ساله‌ آموزش‌ پايه‌ عمومي‌ - حرفه‌اي‌ را طي‌ مي‌كنند و سرانجام‌ وارد دوره‌ دو ساله‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومي‌ يا حرفه‌اي‌ مي‌شوند. از اين‌ رو طول‌ تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌ در اين‌ كشورها يازده‌ تا دوازده‌ سال‌ مي‌باشد. 

تحصيلات دانشگاهی

‌نظام‌ آموزشي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه مشابه‌ كشور فدراتيو روسيه‌ مي‌باشد بنابراين‌ تكيه‌ ما در اين‌ مبحث‌ بيشتر بر روي‌ همين‌ كشور است.

مراكز آموزش‌ عالي‌ در روسيه‌ به‌ چهار دسته‌ شامل‌ دانشگاه‌هاي‌ دولتي، مراكز كارآموزي‌ تخصصي، كالجهاي‌ دولتي‌ و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ خصوصي‌ تقسيم‌ مي‌شوند.

مراكز آموزش‌ دولتي‌ شامل‌ دانشگاه‌ها، دانشگاه‌هاي‌ صنعتي، مؤ‌سسات‌ كشاورزي، مؤ‌سسات‌ حقوقي، مؤ‌سسات‌ و مراكز پزشكي، تربيت‌ معلم‌ و غيره‌ مي‌باشند.

پذيرش‌ دانشجويان‌ روسي‌ در دانشگاه‌ها توسط‌ كميته‌ دولتي‌ فدراتيو روسيه‌ بر اساس‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و قبولي‌ در امتحان‌ ورودي‌ انجام‌ مي‌شود. امتيازهاي‌ بدست‌ آمده‌ در امتحان‌ ورودي‌ نيز نقش‌ عمده‌اي‌ در پذيرش‌ دانشجويان‌ روسي‌ دارد. تحصيلات‌ رايگان‌ دانشگاهي‌ فقط‌ شامل‌ افرادي‌ مي‌شود كه‌ حد نصاب‌ لازم‌ را در امتحان‌ ورودي‌ دانشگاه‌ مربوط‌ كسب‌ نموده‌ باشند.

تصميم‌گيري‌ جهت‌ پذيرش‌ دانشجويان‌ خارجي، به‌ عهده‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ است. دانشجوي‌ خارجي‌ يك‌ سال‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ كه‌ اصولاً‌ تكيه‌ بر فراگيري‌ زبان‌ روسي(عمومي‌ و علمي( دارد را طي‌ مي‌كند و ملزم‌ به‌ پرداخت‌ شهريه‌ براي‌ تحصيل‌ مي‌باشد.

 دوره‌های تحصیلي‌

دوره‌های تحصیلی‌

1. : Bakalavr شامل سه‌ و نيم‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است.

دانشجويان‌ دراین دوره آموزشهاي‌ پايه‌ را در رشته های علوم‌ فني‌ مهندسي، علوم‌ انساني‌ و هنر مي‌گذرانند و مهارتهاي‌ حرفه‌اي‌ كسب‌ مي‌كنند و در كنار آن، دوره‌هاي‌ تخصصي‌ نيز وجود دارد كه‌ در پايان‌ تحصيل‌ منجر به‌ اخذ ديپلم‌هاي‌ تخصصي‌ مي‌شوند. زمان‌ تدريس‌ بر حسب‌ ساعت‌ مي‌باشد. سال‌ تحصيلي‌ در اغلب‌ دانشگاه‌ها شامل‌ دو نيم‌ سال‌ 17-16 هفته‌اي‌ مي‌باشد كه‌ در پايان‌ هر نيم‌ سال‌ 4-3 هفته‌ زمان‌ امتحانات‌ است.

 ‌: Magister/ Diploma .2 شامل‌ پنج‌ تا شش‌ سال‌ تحصيل‌ است.

اين‌ دوره‌ به‌ صورت‌ پيوسته‌ مي‌باشد و شرط‌ ورود به‌ آن، داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان است. دوره‌هاي‌ 1 الی 2 ساله‌ نيز با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ برگزار مي‌شود.

اين‌ دوره‌ شامل‌ مجموعه‌اي‌ از دروس‌ تعيين‌ شده‌ و همراه با ارايه‌ پايان‌نامه‌ تحصيلي‌ مي‌باشد.

: (Ph.D.) Kandidat Nauk .3 شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است.

براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد الزامي‌ است. اين‌ دوره‌ پژوهشي‌ و آموزشي‌ مي‌باشد و در پايان‌ دانشجو از رساله پژوهشي‌ دفاع‌ مي‌نمايد.

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

‌1. مدارك‌Bakalavr   صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌ و يا مصاحبه‌ علمي‌ است، در صورت‌ موفقيت‌ "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شوند.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

2.مدارك‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی است، در صورت موفقیت  "كارشناسي ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شوند. در صورتی که مدرک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزطمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ
آزمون از Magister (یا Specialist Diploma) کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma)  خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

‌3. مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه، كه شروع تحصيل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غيراز كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است.

تبصره  3-1: هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:

·     در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد(مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي شود).

·          دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد .

·          الزاماً برگرفته از رساله دكتري باشد.

·          مقالات توسط حداقل سه عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز گردد.

تبصره 3-2: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

تبصره 3-3:  چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي حوزه ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقاله كامل علمي (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشريات علمي- پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ و داراي نمايه (Index) بين المللي با رعايت شرايط مندرج در تبصره 3-1 مي باشد.

‌تبصره3-4‌ : دانشجويان‌ بورسيه‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ در گزينش‌هاي‌ علمي‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصيل‌ تحت‌ نظارت‌ علمي‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارايه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نيستند.

منظور از نظارت‌ علمي، ارايه‌ گزارش‌ منظم‌ پيشرفت‌ علمي‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مسكو (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصيل‌ دكترا) و تأييد مشاور علمي‌ مستقر در اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ است.

تبصره3-5‌ : مدارك‌ موضوع‌ بندهاي‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هايي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذيل آورده‌ نشده‌ است‌ نيز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاريخ‌ اتمام‌ تحصيلات‌ قبل‌ از ژانويه‌ 2002 ميلادي‌ باشد بر اساس‌ معيار مذكور در همان‌ بندها بررسي‌ و ارزشيابي‌ مي‌شوند.

٭ چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير (Impact Factor) منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري بلاروس، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي ، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد نيز بلامانع است.

‌4. مدارك‌ تحصيلي‌ رشته‌ زبان‌ روسي‌ از دانشگاه‌هاي‌ معتبر سه‌ جمهوري‌ اكراين، روسيه‌ و بلاروس‌ در صورت‌ رعايت‌ ساير ضوابط، از طريق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون، درخواست انتشار مقاله)‌ قابل‌ بررسي‌ مي‌باشد.

معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

دانشجوياني‌ كه‌ در مراكز آموزش‌ عالي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع مشغول‌ به‌ تحصيل‌ مي‌باشند ولي‌ نام‌ مركز محل‌ تحصيل‌ آنها در اين‌ فهرست‌ نيست، نيازمند هماهنگي‌ اوليه‌ و كامل‌ با اداره‌ كل‌ امور دانش‌آموختگان‌ مي‌باشند، در غير اين‌ صورت‌ مشكلات‌ ناشي‌ از عدم‌ ارزشيابي‌ مدرك‌ تحصيليشان‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد بود.

روسیه

 1- Moscow Institute of Physics and Technology

1- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

2- Russian State Technological University, K.E. Tsiolkovsky (MATI)

2- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

3- Russian State University for Humanities

4 - Moscow Institute of Architecture

وره‌هاي‌ تحصيلي‌

1. : Bakalavr شامل سه‌ و نيم‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است.

دانشجويان‌ دراین دوره آموزشهاي‌ پايه‌ را در رشته های علوم‌ فني‌ مهندسي، علوم‌ انساني‌ و هنر مي‌گذرانند و مهارتهاي‌ حرفه‌اي‌ كسب‌ مي‌كنند و در كنار آن، دوره‌هاي‌ تخصصي‌ نيز وجود دارد كه‌ در پايان‌ تحصيل‌ منجر به‌ اخذ ديپلم‌هاي‌ تخصصي‌ مي‌شوند. زمان‌ تدريس‌ بر حسب‌ ساعت‌ مي‌باشد. سال‌ تحصيلي‌ در اغلب‌ دانشگاه‌ها شامل‌ دو نيم‌ سال‌ 17-16 هفته‌اي‌ مي‌باشد كه‌ در پايان‌ هر نيم‌ سال‌ 4-3 هفته‌ زمان‌ امتحانات‌ است.

 ‌: Magister/ Diploma .2 شامل‌ پنج‌ تا شش‌ سال‌ تحصيل‌ است.

اين‌ دوره‌ به‌ صورت‌ پيوسته‌ مي‌باشد و شرط‌ ورود به‌ آن، داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان است. دوره‌هاي‌ 1 الی 2 ساله‌ نيز با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ برگزار مي‌شود.

اين‌ دوره‌ شامل‌ مجموعه‌اي‌ از دروس‌ تعيين‌ شده‌ و همراه با ارايه‌ پايان‌نامه‌ تحصيلي‌ مي‌باشد.

: (Ph.D.) Kandidat Nauk .3 شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است.

براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد الزامي‌ است. اين‌ دوره‌ پژوهشي‌ و آموزشي‌ مي‌باشد و در پايان‌ دانشجو از رساله پژوهشي‌ دفاع‌ مي‌نمايد.

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

‌1. مدارك‌Bakalavr   صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصيل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس‌ از بررسي‌ علمي‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبي‌ و يا مصاحبه‌ علمي‌ است، در صورت‌ موفقيت‌ "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شوند.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

2.مدارك‌Magister/Specialist Diploma   صادره‌ از دانشگاه‌هاي‌ معرفي‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتواي‌ دروس‌ دانشگاهي، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی و یا مصاحبه علمی است، در صورت موفقیت  "كارشناسي ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شوند. در صورتی که مدرک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزطمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ
آزمون از Magister (یا Specialist Diploma) کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma)  خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.

تبصره: مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقطع كارشناسي ارشد صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

‌3. مدارك (Ph.D.) Kandidat Nauk صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه، كه شروع تحصيل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمي‌ـ ‌پژوهشي، منتشره در كشورهاي غيراز كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسي و ارزشيابي است.

تبصره  3-1: هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:

·     در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد(مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي شود).

·          دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد .

·          الزاماً برگرفته از رساله دكتري باشد.

·          مقالات توسط حداقل سه عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز گردد.

تبصره 3-2: مدارك تحصيلات غيرحضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

تبصره 3-3:  چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي حوزه ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقاله كامل علمي (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشريات علمي- پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ و داراي نمايه (Index) بين المللي با رعايت شرايط مندرج در تبصره 3-1 مي باشد.

‌تبصره3-4‌ : دانشجويان‌ بورسيه‌ وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ در گزينش‌هاي‌ علمي‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصيل‌ تحت‌ نظارت‌ علمي‌ اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارايه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نيستند.

منظور از نظارت‌ علمي، ارايه‌ گزارش‌ منظم‌ پيشرفت‌ علمي‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماينده‌ علمي‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در مسكو (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصيل‌ دكترا) و تأييد مشاور علمي‌ مستقر در اداره‌ كل‌ بورس‌ و اعزام‌ است.

تبصره3-5‌ : مدارك‌ موضوع‌ بندهاي‌ یک،دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هايي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذيل آورده‌ نشده‌ است‌ نيز به‌ شرط‌ آنكه‌ تاريخ‌ اتمام‌ تحصيلات‌ قبل‌ از ژانويه‌ 2002 ميلادي‌ باشد بر اساس‌ معيار مذكور در همان‌ بندها بررسي‌ و ارزشيابي‌ مي‌شوند.

٭ چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير (Impact Factor) منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري بلاروس، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي ، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد نيز بلامانع است.

‌4. مدارك‌ تحصيلي‌ رشته‌ زبان‌ روسي‌ از دانشگاه‌هاي‌ معتبر سه‌ جمهوري‌ اكراين، روسيه‌ و بلاروس‌ در صورت‌ رعايت‌ ساير ضوابط، از طريق‌ بررسی کیفی (اخذ آزمون، درخواست انتشار مقاله)‌ قابل‌ بررسي‌ مي‌باشد.

معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

دانشجوياني‌ كه‌ در مراكز آموزش‌ عالي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع مشغول‌ به‌ تحصيل‌ مي‌باشند ولي‌ نام‌ مركز محل‌ تحصيل‌ آنها در اين‌ فهرست‌ نيست، نيازمند هماهنگي‌ اوليه‌ و كامل‌ با اداره‌ كل‌ امور دانش‌آموختگان‌ مي‌باشند، در غير اين‌ صورت‌ مشكلات‌ ناشي‌ از عدم‌ ارزشيابي‌ مدرك‌ تحصيليشان‌ متوجه‌ آنان‌ خواهد بود.

روسیه

 1- Moscow Institute of Physics and Technology

1- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

2- Russian State Technological University, K.E. Tsiolkovsky (MATI)

2- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

3- Russian State University for Humanities

4 - Moscow Institute of Architecture

4- رشته‌هاي‌ معماري‌

5- Moscow State Automobile and Road Technical University

5- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

6- Russian State University of Physical Education, Sport and Tourism

6- رشته‌هاي‌ تربيت‌ بدني‌

7- Mendeleev Russian University of Chemical Technology

7- رشته‌هاي‌ شيمي‌ و مهندسي‌ شيمي‌

8- Moscow State University 'M.V. Lomonosov'

9- Moscow State Academy of Food Industry

9- رشته‌هاي‌ صنايع‌ غذايي، فن‌ آوري‌ غذايي‌ و بيولوژيكي‌

10- All- Russian State Institute of Cinematography

 11- Moscow State University of Geodesy and Cartography

11- رشته‌هاي‌ نقشه‌برداري‌

12- Moscow State University of Forestry Engineering

12- رشته‌هاي‌ جنگل‌ و صنايع‌ چوب‌

13- Moscow State Institute of Steel and Alloys

13- رشته‌هاي‌ متالوژي‌

14- Bauman Moscow State Technical University

14- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

15- Moscow State Aviation Institute (MSAI)

15- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و مهندسي‌ هوا فضا

16- Moscow State University of Civil Engineering

16- رشته‌هاي‌ معماري‌ و ساختمان‌ ماشين‌ آلات‌ ساختماني‌

17- Moscow State Engineering Physics Institute

17- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

18- Moscow State Technical University of Civil Aviation

18- فقط‌ رشته‌هاي‌ هواپيمايي‌

19- Moscow State Institute of Power Engineering

19- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

20- Moscow State University of Teacher Training

21- Moscow State Academy of Chemical Engineernig (Moscow State University of Environmental Engineering)

21- رشته‌هاي‌ علوم‌ پايه‌ و فني‌ مهندسي‌

22- Russian Academy of Science

22- فقط‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ در شهرهاي‌ مسكو و سنت‌ پترزبورگ‌

23- K.A. Timiriyazev Russian State Agrarian University (Timirjazev Moscow Academy of Agriculture)

24- Saint - Petersburg State Technical University of Marine Engineering

24- فقط‌ رشته‌هاي‌ صنايع‌ كشتي‌

25- Saint - Petersburg State Academy of Forestry Engineering

25- فقط‌ رشته‌هاي‌ جنگل‌ و صنايع‌ چوب‌ و كاغذ

26- Astrakhan State Technical University

 -26 کليه مقاطع تحصيلی صرفا" رشته شيلات، ساير رشته ها صرفا" تا سطح کارشناسی

27- Saint- Petersburg State Technical University

28- Saint- Petersburg State Academy of Physical Education

29- Moscow State Textill University 'A.N. Kosygin'

30- Moscow State Mining University

31- Moscow State University of Technology

32- Kursk State Technical University

33- Moscow State University of Railway Engineering

33- صرفا" انستيتوهاي تكنولوژي اطلاع رساني وعمليات راه آهن، ساختمان وساختار خطوط راه آهن، مهندسي حمل ونقل ومديريت عمليات.

34- Kuban State University of Technology

35- Saint Petersburge Electrotechnical University "LETI"

36- Moscow State University of Agricultural Engineering

37- Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology (K.I. Skryabin)

37- صرفا" درمقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

38- Saint Petersburg State Conservatory

38- صزفا" دانشكده هاي پيانو، سازهاي اركستري، سازهاي محلي، اهنگسازي، رهبري اركستر، تئوري وتاريخ موسيقي، كارگردانيصوتي ونمايشي، ارتقاء تخصص

39- Russian Academy of Theatre

40- V.V.Dokuchaev Soil Science Institute

40- مقطع دکترا صرفا" رشته علوم خاک گرايش های خاک شناسی کشاورزی و منابع طبیعی

41- Gubkin Russian State University of Oil and Gas

42- Dagestan State University

42- صرفا" در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

43- All-Russian State Institute of Cinematography 'S.A. Gerasimov'

44- Pushkin State Russian Language Institute

45- Peoples’ Friendship University of Russia

46- Obninsk State Technical University for Nuclear Power Engineering

46- صرفاً در رشته های علوم هسته ای

47- Kazan State University

48- M.V. Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology

49- Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

49- صرفاً در رشته های معماری، عمران، مهندسی محيط، خودرو و راه سازی، شهرسازی

50- State Maritime Academy Admiral Makarov

51- Moscow State University of Culture and Arts

51- رشته های مديريت و تکنولوژی اطلاعات اجتماعی صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد، ساير رشته ها در کليه مقاطع تحصيلی

52- Moscow State Institute of International Relations

53- Saratov State Agrarian University ‘N.I. Vavilov’

53- رشته های کشاورزی، منابع طبيعی، دامپروری، ماشين آلات کشاورزی

54- Saratov State Technical University

54- رشته های مهندسی مکانيک، راه سازی، مهندسی برق و کامپيوتر، معماری و ساختمان

بلاروس

1- Belarusian State Polytechnical Academy, (Belarussian National Technical University) Belaruss

2- Belarusian State University of Physical Culture

3- Belarus State Polytechnical Academy

-4 Belarussian State University

5- Belarussian State Agricultural Academy

5- صرفاً در رشته های مرتبط با کشاورزی

6- Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine

6- مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً رشته های دامپزشکی و دامپروری

7- Byelorussian State Technological University

7- - مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، رشته های جنگل، صنايع چوب، مهندسی شيمی و پترو شيمی، صنايع چاپ و نشر

اكراين

1- National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine

2- National Aviation University

3- National P.I Caikovsky Musical Academy

4- Kyiv National University of Design and Technology

5- Taras Schevchenko (Sevcenko)University of Kiev

6- N.Ye. Zhukovsky National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute)- Ukraine

6- صرفاً‌ تاسطح‌ كارشناسي‌ ارشد.

-7 Sumy State University

7- درمقاطع كارشناسي وكارشناسي ارشد كليه رشته ها ودر مقطع دكترا صرفا" رشته هاي اقتصاد، مكانيك، الكترونيك، فيزيك و مديريت

8- National Metallurgical Academy of Ukrain

8- در مقطع كارشناسي صرفا" رشته هاي علوم انساني ودر مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا صرفا" رشته هاي فني ومهندسي

9- Kyiv National Linguistics University

10- National Agricultural University of Ukrain

11- Kyiv State Technical University of Civil Engineering and Architecture

12- National Technical University 'Kharkiv Polytechnical Institute'

12- صرفا" دانشكده هاي اتوماسيون وابزارسازي، مديريت بازرگاني، تجارت و امور مالي، مهندسي شيمي، فناوري كامپيوتر و اطلاعات، انفورماتيك ومديريت، اقتصاد، اقتصاد و حقوق، مهندسي برق، فناوري موادمعدني، فناوري موادآلي، مهندسي فيزيك، فناوري و فيزيك، ماشين سازي، ماشين سازي نيرو، ساخت ماشين هاي الكتريكي، ماشين سازي باري، مهندسي مكانيك وفناوري.

13- Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture.

14- Kharkiv State Automobile and Highway Technical University

15- Kharkiv State Municipal Academy

16- Karazin Kharkiv National University

17- European University

17- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد در دانشکده های اقتصاد و مدیریت، سیستم های اطلاعات و تکنولوژی.

18- National Academy of Sciences of Ukraine

19- Odesa National Maritime Academy

20- National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS)

21- Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University

21- صرفاً در رشته های علوم انسانی، علوم پايه و تربيت دبیری

آذربايجان

1- Baku State University

1- دركليه مقاطع تحصيلي.

2- Azerbaijan University of Architecture and Construction

2- دركليه مقاطع تحصيلي.

3- Azerbaijan National Academy of Science

3- صرفا" در مقطع دكترا

4- Azerbaijan State Oil Academy

4- دركليه مقاطع تحصيلي.

5- Baku Music Academy

5- صرفا" تا سطح کارشناسی ارشد

6- Azerbaijan State Academy of Fine Art

6- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد در رشته های وابسته به هنر و نقاشی

7- Azerbaijan National Conservatoire

7- صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

8- Azerbaijan Technical University

8- صرفا" تاسطح كارشناسي.

9- Nakhchivan State University

9- صرفا" تاسطح كارشناسي.

10- Khazar University

10- صرفا" تا مقطع كارشناسي در دانشكده هاي اقتصاد و مديريت، معماري، مهندسي وعلوم كاربردي، حقوق، هنر، علوم انساني و علوم اجتماعي

تاجيكستان

1- Tajik State National University

1- درکليه مقاطع تحصیلی

2- Tajik State Pedagogical University

2- درکليه مقاطع تحصیلی

3- Tajik State Agricultural University

3- درکليه مقاطع تحصیلی

4- Tajikistan Academy of Sciences

4- مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، صرفا" پژوهشگاه شرق شناسی و ميراث خطی، و پژوهشگاه زبان و ادبيات رودکی.

5- Tajik Physical Training Institute

6- Tajik Technical University (M.S.Osimi)

6- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

7- Tajik State University of Commerce

7- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

8- Russian – Tajik (Slavonic) University

8- صرفا" تا سطح کارشناسی در رشته های علوم انسانی

9- Tajik State Institute of Languages

9- صرفاً تا سطح کارشناسی

 قرقيزستان

1- Kyrgyz State National University

1- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

2- Kyrgyz Technical University ‘I.Razzakov’

2- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

3- Institute of Strategic Information Technologies

3- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

4- Kyrgyz-Russian Slavic University

4- صرفا" تاسطح كارشناسي .

 

قزاقستان

1- Almaty State University “Abai”

1- دركليه مقاطع تحصيلي.

2- Al Farabi Kazakh State National University

2- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

3- Kazakh State University of Agriculture

3- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

4- Kazakh National Technical University ‘Kanys I. Satpaev’

4- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

5- "L.N. Gumilev" Eurasian State University

5- صرفا" تاسطح كارشناسي ارشد.

6- Kazakh State Institute of Theartre and cinema "Zurgenov"

6- صرفا" تاسطح كارشناسي.

 

ارمنستان

الف) گروه یک (معتبربرای کلیه مقاطع تحصیلی) باتوجه به شرایط اعلام شده در نحوه ارزشیابی

1- Yerevan state University

2- Armenian State Agrarian University

3- Yerevan Academy of Fine Arts

3- صرفا" رشته های وابسته به هنر

4- National academy of Sciences of Armenia

4- صرفاً مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ب) دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ، گروه دو ، که مدارکشان به شرط موفقیت درآزمون فقط تاسطح کارشناسی ارشد ارزشیابی می شود.

1- Yerevan State University of Architecture and construction

1- دانشگاه معماری وشهرسازی (دولتی)

2- State Engineering University of Armenia

2- دانشگاه مهندسی پلی تکنیک (دولتی)

3- Yerevan Komitas State Conservatoire

3- کنسرواتور (دولتی){رشته های موسیقی وهنر}

4- Yerevan State Linguistic University After V.Brusov

4- صرفاً در رشته های علوم انسانی

5- “European Regional Educational Academy” Foundation

گرجستان

1- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 ▲بازگشت به اول صفحه

 

‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه

مدارك

شرايط

ارزشيابي

 Bakalavr

(Bachelor)

چهار سال تحصيل در موسسات معتبر و  داشتن ديپلم 12 ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي

در صورت موفقيت در آزمون علمي2، «كارشناسي»

Specialist Diploma/ Magister

(Master)

1- پنج الی شش سال تحصيل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

2- یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر

 

در صورت موفقيت در آزمون علمي3، «كارشناسي ارشد»

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

 

حداقل سه سال تحصيل درموسسات معتبر و داشتن كارشناسي ارشد معتبر

چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دكتری در نشریات معتبر علمي- پژوهشی منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه٭ كه حداقل يكي از آنها داراي نمايه (Index) بين المللي باشد4، «دكتري»

1)      دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.

2)      آزمون علمی از برخی دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط در سطح "کارشناسی" به عمل می آید.

3)      آزمون علمی از برخی دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط در سطح "کارشناسی ارشد" به عمل می آید. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و  Magister (یا Specialist Diploma)  از دانشگاه های حوزه یاد شده جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در صورتی که مدارک مقاطع یاد شده یکجا ارائه شود، اخذ آزمون از Magister (یا Specialist Diploma) کفایت می کند. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد.

4)      هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:

·     در زمان تشكيل پرونده ارزشيابي به چاپ رسيده باشد(مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند ـ احصاء نمي شود).

·         دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد .

·         الزاماً برگرفته از رساله دكتري باشد.

·         مقالات توسط حداقل سه عضو هيات علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز گردد.

      چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي حوزه ياد شده در مقطع دكتري منوط به ارائه حداقل يك مقاله كامل علمي (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشريات علمي- پژوهشي، منتشره در كشورهاي غير از كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه* و داراي نمايه (Index) بين المللي و با رعايت کليه شریط فوق الذکر مي باشد.

٭ چاپ مقاله در نشريات علمي پژوهشي داراي نمايه (Index) بين المللي و ضريب تأثير (Impact Factor) منتشره در كشورهاي فدراسيون روسيه، جمهوري بلاروس، جمهوري اوكراين، لهستان، روماني، بلغارستان، جمهوري چك، اسلواكي، اسلووني، لتوني و ليتواني، مشروط به اين كه متقاضي ، دانش آموخته كشور منتشر كننده نشريه نباشد نيز بلامانع است.

توجه:

     مدارك تحصيلات نيمه حضوري و غير حضوري در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد صادره از دانشگاه هاي كشورهاي مستقل مشترك المنافع و آسياي ميانه (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

     همچنين مدارك تحصيلات غير حضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غير قابل ارزشيابي" خواهد بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت