ضوابط ومقررات عمومی در ارزشيابی مدارك تحصیلی دانشگاههای خارج از كشور

ماده 1در اين مجموعه، واژه ها و عبارات زير به جای مفاهيم مشروح مربوط به کار می روند:

1-1-  مؤسسه: هر يک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خارج از کشور.

1-2-  ارزشيابی: تعيين ارزش علمی مدارک تحصيلی صادره از مؤسسات خارجی به مأخـذ يکـــی از مقاطع رسمی مورد تاييد وزارت متبوع.

1-3-  اعتبارسنجی: تعيين اعتبار علمی مؤسسات خارجی.   

1-4-  طول تحصيل: زمان متعارف برای تکميل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری که به ترتيب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته می شود.

1-5-  تحصيلات حضوری: تحصيلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـيل (به استناد گذرنامه) بـيـش از دو سوم طول تحصيل باشد.

1-6-  تحصيلات نيمه حضوری: تحصيلاتی که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصيــل (به استناد گذرنامه) بين يک سوم الی دو سوم طول تحصيل باشد.

1-7-  تحصيلات غيرحضوری: به تحصيلاتی اطلاق می شود که در نظام های آموزشی از قـبـيـل: مکاتبه ای1، از راه دور2، مجازی3، الکترونيکی4، مبتنی بر اينترنت 5 و مانند آنها انجام شده باشد. ضمناً تحصيلات با مدت حضور کمتر از يک سوم طول تحصيل (به استناد گذرنامه) نيز غيرحضوری تلقـی می گردد.

 ماده 2: اعتبار علمی مؤسسات (و نيز شعب آنان در ساير کشورها) بر مبنای نظر "مرجع قانونی ذيربط" در کشور (های) متبوع و نظر کارشناسی ادارة کل امور دانش آموختگان تعيين می گردد.

   ماده 3: ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی تحت سه عنوان "حضوری"، "نـيـمــه حـضــوری" و "غيرحضوری" انجام می شود. ذکر نظام آموزشی برای تحصيلات "نيمه حـضـــوری"  و "غيرحضوری" در ارزشنامه ضروری است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت