چکیده آئین نامه دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده الهيات و فلسفه

چكيده آئين نامه مقطع دكتري

ماده 6:استادان راهنما و مشاور به تقاضاي دانشجو و موافقت كتبي استاد و با تصويب شوراي تحصيلات تكميلي واحد تعيين مي‌گردد.

تبصره: در شرايط خاص راهنمائي رساله دانشجو مي‌تواند توسط دو استاد راهنما به طور مشترك صورت گيرد.

ماده 8:به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده يك يا دو نفر از اعضاي هيات علمي به عنوان استاد مشاور تعيين مي‌شوند.

تبصره: استادان مشاور بايد داراي مدرك دكتري با حداقل مرتبه استادياري با سابقه 3 سال تدريس در دوره كارشناسي ارشد باشند.

مرحله آموزشي(ورودي 84 به بعد)

ماده 9:دانشجويي كه براي دوره دكتري ثبت نام مي كند بسته به ميزان دروس مورد نياز رشته موظف است بين 18تا22 واحد درسي را با نظر استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي گروه مطابق برنامه مصوب شوراي برنامه ريزي دانشگاه در مدت مجاز دوره، با موفقيت بگذراند.

ماده 10:دانشجو در مرحله آموزشي موظف است در هر نيمسال تحصيلي بين 6 تا 12 واحد درسي از دروس مرحله آموزشي را انتخاب و ثبت نام كند مگر آن كه كمتر از 6 واحد درسي باقي داشته باشد.

ماده 11:طول مدت مجاز مرحله آموزشي (تا پايان امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشي رساله) حداكثر 4 نيمسال تحصيلي است. چنانچه دانشجو نتواند در اين مدت مرحله آموزشي را به پايان برساند از ادامه تحصيل محروم مي‌شود.

ماده 12:حداقل نمره قبولي در هر درس 14 از 20 است. در صورتي كه نمره دانشجو در يك درس كمتر از 14 باشد بايد آن را تكرار كند. درهر نيمسال ميانگين كل دانشجو در دوره دكتري نبايد از 16 كمتر باشد.

تبصره 2: چنانچه ميانگين كل نمره هاي دانشجو در مدت مجاز تحصيل در مرحله آموزشي به 16 نرسد از ادامه تحصيل محروم مي‌شود.

امتحان جامع

ماده 13: امتحان جامع ارزيابي خلاقيت، قوة ابتكار، توان و قابليت هاي پژوهشي دانشجو است كه به صورت امتحان شفاهي يا كتبي و يا هر دو(به تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي گروه) صورت مي‌گيرد.

ماده 14: امتحان جامع به معني امتحان از تمام دروس گذرانده شده نيست بلكه مجموع اطلاعات دانشجو را در چند درس مرتبط با موضوع رساله و گرايش به پيشنهاد گروه آموزشي مورد ارزيابي قرار مي‌دهد كه نتيجة آن به صورت قابل قبول با نمره حداقل(15 از 20) يا رد (كمتر 15) اعلام مي‌شود.

تبصره2:دانشجوياني كه در امتحان  جامع يك بار مردود شوند فقط يك بار ديگر مجاز هستند در امتحان جامع شركت كنند. در موارد خاص به درخواست مدير گروه وضعيت دانشجو به كميسيون بررسي موارد خاص سازمان مركزي دانشگاه ارسال مي‌شود.

پايان نامه

ماده15:تهيه پايان نامه آخرين بخش دورة دكتري است كه طي آن دانشجو موظف است، در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما، به تحقيق و تتبع بپردازد.

ماده 16: ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشي و تدوين رساله پس از اعلام قبولي وي در امتحان جامع و تصويب طرح پژوهشي رساله صورت مي‌پذيرد.

ماده 17:تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي بين 20 تا 24 واحد مي باشد. با اين ترتيب مجموع واحدهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در دوره دكتري بين 38 و 46 واحد و از اين حدود نبايد تجاوز كند.

ماده 18:تمام فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشجو در مرحله پژوهشي و تدوين رساله بايد با هدايت و نظارت استاد راهنما و مشاوران صورت گيرد.

ماده 19:دفاع از رساله

دفاع از رساله پس از تدوين آن توسط دانشجو و تاييد كيفيت علمي و صحت مطالب آن از طرف استادان راهنما و مشاور و اظهار نظر كتبي حداقل يك نفر از هيات داوران مبني بر قابل دفاع بودن رساله و چاپ يا پذيرش قطعي مقاله منتج از رساله در مجلات معتبر علمي-پژوهشي داخل يا خارج از كشور، در حضور هيات داوران صورت مي‌گيرد.

تبصره1:تاييديه استادان راهنما و مشاور بايد در نخستين صفحات رساله درج شود.

تبصره2:دفاع از رساله حداقل دو نيمسال پس از تصويب طرح پژوهشی دانشگاه رساله امكان پذير است.

ماده 23:حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري 9 نيمسال است. چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند رساله خود را تكميل و از آن دفاع نمايد، از ادامه تحصيل در آن رشته محروم مي‌شود.

تبصره:به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي گروه و دانشگاه مي توان يك نيمسال ديگر به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه كرده و در مورد استثنائي با تاييد كميسيون موارد خاص دانشگاه يك نيمسال ديگر به سنوات تحصيلي انشجو اضافه مي‌شود.

ماده 24:دانشجو دوره دكتري بايد به طور تمام وقت به تحصيل بپردازد تا بتواند از مزاياي دانشجويي در دوره دكتري برخوردار شود.

ماده 25:عدم ثبت نام يا عدم تصويب طرح پژوهشي رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مي‌شود. در موارد استثنائي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند با موافقت گروه و تاييد شوراي تحصيلات تكميلي با توجه به حداكثر مدت  مجاز حداكثر تا دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

-5-مراحل دريافت برگة وضعيت تحصيلي براي دانشجويان آماده دفاع:

-اطلاعات ضروري مورد نياز دانشجو در طول دورة تحصيل:

1-     دانشجو نمي تواند همزمان در دو محل دانشگاهي اعم از دانشگاه آزاد اسلامي يا دانشگاه دولتي به تحصيل اشتغال داشته باشد.

2-   گذراندن دروس روخواني، وصايا و مباني كامپيوتر در يكي از مقاطع تحصيلي دانشگاهي جهت دانشجويان كارشناسي ارشد و مباني كامپيوتر براي دانشجويان دكتري الزامي است. لذا در صورت گذراندن هر يك از اين دروس در مقطع پايه ملزم به ارائه ريز نمرات يا گواهي گذراندن آن بوده در غير اينصورت ملزم به اخذ دروس و گذراندن آنها در نيمسال اول و دوم مي‌باشد.

3-     گذارندن كليه دروس اصلي طبق سر فصل و دروس جبراني تعيين شده و رعايت پيش نياز الزامي است.

دروس پيش نياز (کمبود)تعيين شده از طرف گروه مي بايست در نيمسال اول تا دوم سال تحصيلي گذرانده شود.

تبصره:دانشجو در صورت اخذ درس مباني كامپيوتر به همراه واحد پايان نامه ملزم به پرداخت شهريه ثابت مي باشد.

4-   دانشجو در صورت اخذ واحد پايان نامه تا ترم پنجم ملزم به پرداخت نصف شهريه ثابت سال ورود خود و پرداخت شهريه متغير واحد پايان نامه مي باشد.

5-     دانشجو در صورت اخذ واحد پايان نامه در ترم ششم ملزم به پرداخت نصف شهريه ثابت بر اساس شهريه ورودي جديد مي باشد.

مراحل تصويب موضوع رساله (تز) دكتري

 

1. دانشجويان مقطع دكتري، مي‌توانند از پايان نيم‌سال تحصيلي دوم موضوع رساله خود را با استادان گروه مطرح و اقدام به تكميل فرم پروپوزال كنند.

2. ثبت نام دانشجو در مرحله‌ي پژوهشي و تدوين رساله پس از اعلام قبولي در امتحان جامع و تصويب موضوع رساله در شوراي واحد انجام مي‌شود.

 

توجه:

 

 

 

دانشجويان محترم مقطع دكتري، براي تصويب رساله خود بايد مراحل زير را طي كنند:

1.    با مراجعه‌ي حضوري فرم طرح تحقيق (پروپوزال) را از مديريت پژوهش دانشكده الهيات و فلسفه دريافت كنند يا در وب‌سايت دانشكده الهيات و فلسفه به نشاني:  http://www.tpf-iau.irبخش "آموزشي و پژوهشي" سپس "برد پژوهشي" مراجعه كرده فرم پروپوزال را كه به صورت فايلword(و صفحه بندي آن نيز به صورت pdf  نيز موجود) است دريافت downloadكنند.

2.    فرم پروپوزال را به صورت دست‌نويس تكميل كنند و به گروه خود ارائه دهند. موضوع و استادان راهنما و مشاور پيشنهادي دانشجو بايد به تأييد گروه برسد.

 فرم پروپوزال تايپ شده (با فونت 13 نازنين و يا لوتوس در محيط word) به گروه داده شود و پس از طرح و تصويب آن، فرم صورت‌جلسه گروه تكميل و امضاء شود. 

3.       پروپوزال تكميل شده بايد حداكثر ظرف 3 هفته پس از تصويب در گروه به مديريت پژوهش دانشكده ارسال شود.

4.    پروپوزال‌هاي دريافتي پس از تأييد تكراري نبودن موضوع براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده و سپس دانشگاه در دستور كار قرار مي‌گيرد.

تذكر:نحوه تنظيم، تدوين و صفحه‌بندي اوراق پروپوزال بايد بر اساس نمونه‌هاي خام ارائه شده از سوي مديريت پژوهشي دانشكده باشد. پژوهش دانشكده به هيچ وجه پروپوزال‌هايي را كه صفحه‌بندي آن مخدوش است نمي‌پذيرد.

5.       دانشجو بايد از طريق مديريت پژوهش تصويب و تاييد نهايي آن را (جهت آغاز به كار پايان‌نامه) دنبال كند.

مراحل پس از تصويب رساله (دكتري) تا دفاع

1- دانشجو ابلاغ تصويب موضوع را دريافت كند. (براي دريافت ابلاغيه به پژوهش دانشكده مراجعه كند)

2- فرم ثبت مراجعات به استادان راهنما و مشاور را تكميل كند. 

3- هماهنگي لازم براي ارائه سمينار شش ماه بعد از تصويب پايان نامه

4- دفاع از رساله حداقل دو نيم‌سال پس از تصويب نهايي در پژوهش دانشگاه٭

5- ارائه پيش‌دفاع يك ماه قبل از دفاع نهايي

6- هماهنگي براي تشكيل جلسه پيش‌دفاع

7- ارائه مدارك مربوط به چاپ مقاله مستخرج از رساله: يا يك مقاله در مجله‌هاي ISI؛ يا دو مقاله در مجله‌هاي پژوهشي معتبر خارجي غير ISI؛ يا يك مقاله در مجله‌هاي معتبر خارجي غير ISIبه علاوه يك مقاله در مجله‌هاي علمي-پژوهشي داخلي (ورودي 84 به بعد).

8- گواهي شركت در حداقل 4 و ارائه‌ي 2 سخنراني (همراه با چكيده‌ي آنها) را به مديريت پژوهش ارائه دهد. 

9- دريافت فرم آماده به دفاع از پژوهش دانشكده

11- ارائه برگه آماده به دفاع و يك نسخه از رساله به صورت تايپ شده به پژوهش دانشگاه

12- ارسال اسامي داوران به دفتر پژوهش دانشگاه جهت صدور حكم داوران

13- تكميل برگ داوري توسط داوران (برگه ارائه شده از سوي اداره پژوهش دانشگاه)

17- ارائه وضعيت تحصيلي به پژوهش دانشگاه و دريافت فرم براي زمان دفاع 

18- هماهنگي براي تشكيل جلسه دفاع (استادان راهنما، مشاور و داور و كميته‌ي نظارت)

19- اعلام زمان دفاع به تاييد مدير گروه و ارائه به پژوهش دانشكده وپژوهش دانشگاه

20- دريافت مجوز دفاع و دعوت‌نامه استادان از پژوهش دانشگاه 16(چهار روز پيش از زمان دفاع)

21- اطلاع‌رساني در سطح دانشگاه درباره‌ي برگزاري جلسه‌ي دفاع

22- دريافت صورت‌جلسه دفاع يك ساعت پيش از برگزاري جلسه‌ي دفاع از پژوهش دانشگاه

23- ارائه صورت‌جلسه دفاع پس از برگزاري جلسه‌ي دفاع به پژوهش دانشكده.

روال دفاع از رساله دكتريدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقاتدانشكده الهيات و فلسفه

 (الف)جلسه دفاع از رساله فقط مي‌تواند پس از برگزاري سمينار و پيش‌دفاع برگزار شود. هم‌چنين مجوز دفاع براي دانشجويان ورودي 1384 و بعد از آن منوط به نگارش مقاله‌ (يا مقاله‌هايي) مستخرج از رساله به يكي از سه شكل زير است:

1. چاپ يك مقاله در مجله‌هاي معتبر ISI

2. چاپ دو مقاله در مجله‌هاي پژوهشي معتبر خارجي غير ISI(معادل علمي-پژوهشي داخلي)

3. چاپ يك مقاله در مجلات پژوهشي معتبر خارجي غير ISIو يك مقاله در مجله علمي- پژوهشي داخلي

دانشجو مي‌بايد فرم تاييد مقاله را (كه حاوي اطلاعات كامل در خصوص مطالب فوق الذكر است) از پژوهش دانشكده بگيرد و نسبت به تكميل و ارائه مستندات به دانشكده پيش از انجام دفاع و تحويل آن به حوزه معاونت پژوهشي واحد پيش از انجام تسويه حساب اقدام كند.

توجه‌: نمره‌ در جلسه دفاع توسط اعضاء هيأت داوري براي دانشجو تعيين مي‌شود از 100 است. (فرم پيوست)

(ب)دانشجو مراحل زيرا را، پس از اتمام مرحله‌ي تدوين رساله و سپري شدن حداقل يك سال از زمان تصويب رساله در شوراي پژوهشي دانشگاه، انجام مي‌دهد.

1. يك نسخه از رساله‌ي تايپ شده (بدون صحافي) را به پژوهش دانشكده مي‌دهد. لازم است كه امضاء استاد راهنما در صفحه نخست آن (كه نشانه‌ي تاييد ايشان است) باشد. 

2. دريافت فرم تعيين هيأت داوري از پژوهش دانشكده و مراجعه به مدير گروه جهت تعيين هيأت داوري؛

3. تحويل فرم تعيين هيأت داوري به دفتر پژوهش دانشكده و دريافت فرم اعلام آمادگي به دفاع كه بايد آن را به امضاء استاد راهنما، ‌مشاور، اعضاء كميته‌ي نظارت، مدير گروه و رئيس دانشكده برساند. (اين مرحله نيازي به امضاء داوران جلسه نيست) 

4. گرفتن برگه‌ي گزارش وضعيت تحصيلي از پژوهش

5. تحويل فرم آماده به دفاع به پژوهش دانشگاه و دريافت نامه‌ي ابلاغيه‌ي داوران از دفتر پژوهش دانشگاه؛

6. تحويل نامه‌ي داوران به پژوهش دانشگاه و هماهنگي با استاد راهنما، مشاور، ‌اعضاء كميته نظارت و مدير گروه براي زمان برگزاري و تاييد برگه تاريخ دفاع از طرف مدير گروه كه لازم است فاصله زماني حداقل ده روز از زمان تحويل نامه‌ي تاريخ دفاع به پژوهش دانشكده تا تاريخ دفاع در آن رعايت شده باشد.

 

 
 

 

 ٭  قابل توجه دانشجويان: با توجه به اينكه بر اساس آئين‌نامه‌هاي دانشگاه دفاع از رساله دانشجويان دوره دكتري زودتر از يك سال (دو نيم‌سال تحصيلي) پس از تصويب پروپوزال (موضوع رساله) در شوراي پژوهشي دانشگاه امكان‌پذير نيست، بنابراين لازم است دانشجويان با در نظرگرفتن فاصله زماني ياد شده نسبت به تكميل و تاييد پروپوزال در شوراي گروه تخصصي مربوطه و تحويل آن به پژوهش دانشكده به نحوي اقدام كنند كه هنگام دفاع از پايان‌نامه يا رساله مشمول ثبت نام اضافي (و شهريه) نگردند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت